Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Vasil Levsky_gibel

151 години безсмъртие: Почит към Апостола на свободата в Сливен

Възпоменателна церемония за 151-годишнината от гибелта на националния герой Васил Левски събра пред паметника му в Сливен ръководители на институции, граждани, представители на Сливенската света митрополия, Българската армия, обществени организации, учители и техните ученици. „Васил Левски е човекът, който със своето верую „Ако спечеля, печели цял народ, ако загубя, губя само мене си“, със своя идеал за чиста и свята република, със своята мечта за свободна и независима България вдъхнови много смели сърца, даде кураж и надежда на много българи, които в крайна сметка преобърнаха хода на историята. Обърнаха времето, както пише Левски на Панайот Хитов“, заяви кметът Стефан Радев пред присъстващите. Удивително е, каза Радев, как в средата на 19 век този млад мъж /той си отива само на 36 години/ формулира национални цели, идеали за демократично управление, за верска и етническа търпимост, за равенство пред закона, за задружност. „Това са идеали, които днес наричаме европейски ценности, които днес са залегнали в сърцевината на нашия Европейски съюз. Неслучайно в нашата народна памет Апостола е на най-високия пиедестал“, подчерта още кметът. Той припомни думите на народния писател и поет Иван Вазов при откриването на паметника на Левски през 1895 година в София, на метри от мястото на черното бесило. В словото си Вазов отбелязва, че от нашите революционери единствено Левски само печели от всяко вглеждане в неговия живот, че всяка гънка на неговия обществен и частен живот го прави по - голям. „Колкото повече научаваме за него, толкова по-голям става ореолът му. И днес той е източник на национална гордост и самочувствие на всички българи. И днес имаме нужда от него, за да избираме верните пътища, дори когато са трудни, и да помним един от неговите завети: че за свободата и демокрацията работа трябва, работа! Поклон пред святото име на Апостола!“, заяви кметът Радев. На площада прозвуча песента „О, майко моя, родино мила…“ по известното Ботево стихотворение. Актьорът Димитър Марков припомни моменти от живота и от деятелността на Левски, свързана със Сливен. „Днес възвеличаваме подвизите и смелостта на Васил Левски, които не само ни вдъхновяват, но и ни предизвикват да се стремим към по-добро общество“, заяви от името на своите връстници Димитър Митев, секретар на Младежкия общински съвет. Цветя и венци бяха поднесени от кмета Стефан Радев, областния управител Маринчо Христов, председателя на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници, директора на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков, от името на митрополията, на народни представители и ръководители на държавни структури, ученици, деятели на културата и др. Общоградската церемония на площад „Васил Левски“ бе организирана от Община Сливен съвместно с Центъра за подготовка на специалисти.

Sesiq_taksimetrovy avtomobily

Решено! Увеличават броя на такситата в Сливен от 340 на 360

На редовното си заседание вчера местният парламент подкрепи предложението за увеличаване броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Сливен. Така от 340, те се увеличават на 360. Първоначално, внесеното предложение беше броят им да бъде увеличен на 400, което да гарантира осигуряване на квота на всеки един от тях. През текущата година автомобилите, навършили 15 години от първата си регистрация, ще отпадат етапно. Предложеното завишение на броя на автомобилите обаче е предизвикало известно безпокойство сред превозвачите, което те са споделили на среща с председателя на Общинския съвет Димитър Митев, с кмета Стефан Радев и общински съветници. „Предлагам на общинските съветници да внесем промяна в предложението и от 340, разрешителните да станат 360. Смятам, че така ще намерим баланс между искането за увеличаване на броя на таксиметровите коли и интересите на гражданите и на фирмите“, посочи градоначалникът. До момента са издадени 340 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници. Към днешна дата постъпилите в Община Сливен заявления от регистрирани търговци за вписване на автомобили към удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз и заявления за издаване на разрешение, са 12.

Sudebny zasedately

Открива се допълнителна процедура за подбор на съдебни заседатели към Окръжния и Районния съд в Сливен

Общински съвет-Сливен открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 г. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Тя е на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на решение № 102 от днешното редовно заседание на местния парламент. За Окръжен съд - Сливен – 17 /седемнадесет/ съдебни заседатели; За Районен съд - Сливен - 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: - Възраст от 21 до 68 години; - Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен; - Има завършено най-малко средно образование; - Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; - Не страда от психически заболявания; - Не е съдебен заседател в друг съд; - Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран; - Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; - Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. Необходими документи за кандидатстване ● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/; ● Подробна автобиография, подписана от кандидата; - Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; - Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; - Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки; - Мотивационно писмо; - Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/; - Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес: гр.София 1000 ул. „Врабча“ 1, ет.2, ст.2, тел. 02 800 4506 Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, представят същия. Не е необходимо издаване на нов. В срок до 17 часа на 26 февруари 2024 г., включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Начин и ред за провеждане на процедурата С Решение № 102 от 15 февруари 2024 г., Общински съвет-Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването. Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели. ДИМИТЪР МИТЕВ Председател на Общински съвет – Сливен

Sesiq

Местният парламент прие бюджета за 2024 година

На редовната си сесия днес градският парламент в Сливен одобри Програмата за управление на Общината за мандат 2023 – 2027 г. Документът е продължение на програмата от предходния мандат и извежда на фокус надграждане на постигнатото до момента. „Следващите четири години са важни за Общината. Започва изпълнение на изцяло нов програмен период, свързан интегрираните проекти за териториално развитие и възможностите, които те дават. Бяхме сред първите общини, които внесоха своя концепция за инвестиции“, коментира кметът Стефан Радев. Той припомни, че Община Сливен се е включила като партньор в концепциите на общините Бургас – за детското здравеопазване и на Ямбол – в концепцията за подобряване на градската среда. По думите му, предстои сега концепциите да бъдат приети от регионалните съвети. „Имаме очаквания и по Плана за справедлив преход, свързан с промените в „Марица Изток“ – Община Сливен и бизнесът да могат да получават средства за развитие. През следващите няколко години се планират инвестиции от Общината и бизнеса с подкрепата на структурните фондове“, посочи още градоначалникът. Общо 74 точки бяха дискутирани и гласувани днес. Сред подкрепените беше бюджетът на Община Сливен за 2024 г. С мнозинство бе гласувана и промяната в Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Стратегията за управление на общинската собственост за 2024-2027 г., също получи необходимата подкрепа. Бе гласувано още партньорството на Общината в проекти на градове и организации - част от мрежата на Програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия. Местният парламент одобри предложението Общината да кандидатства по обявена процедура за продължаване дейността на Областния информационен център в Сливен. В днешния дневен ред бе включено и утвърждаване на тазгодишната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи и на плана за младежта за 2024 г. Подкрепа получиха и културният календар на Общината през настоящата година, и отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Беше определена и датата на провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“. Друга точка бе свързана с утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение. В хода на заседанието беше гласуван и новият състав на Комисията по символика за мандат 2023 – 2027. Общинските съветници одобриха провеждане на информационна кампания във връзка с безплатно годишно извозване на строителни отпадъци в рамките на 3 куб. м на домакинство. В днешния дневен ред отново бяха включени отпускане на финансови средства и помощи за граждани. Сесиите на Общински съвет – Сливен вече се излъчват на живо. Днес бе първото заседание, което жителите на общината и всички, които проявяват интерес имаха възможност да гледат онлайн. То се предаваше от зала „Май“, където обичайно заседава местният парламент. Подробни материали за предложенията от дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

Sesiq

На сесията на местния парламент в Сливен утре - гласуват бюджета за 2024 г.

„Оптимист съм и винаги вярвам в здравия разум у хората, още повече в тези, обвързани политически и партийно. Ще бъде много неприятно, ако бюджетът за 2024 г. не бъде приет“. Такова мнение изрази кметът Стефан Радев на отправен към него журналистически въпрос за основната финансова рамка на Общината. Гласуването на проектобюджета за 2024 г. е част от дневния ред на предстоящата този четвъртък сесия на местния парламент. По думите му, това ще ограничи Общината да разполага с предвидените средства от новия бюджет, което ще повлияе и на увеличението на заплатите в отделните общински структури. Бюджетът за тази година е на рекордни нива за Общината – близо 200 млн. лв. „Наясно сме, че инфлационните процеси си текат и няма как да се надяваме да купуваме същите стоки, материали и услуги и да плащаме миналогодишните заплати. Това със сигурност ще ограничи дейността на Общината и ще затормози развитието й“, подчерта Радев. Той припомни, че през последните две години не е предлагано увеличение на данъците и таксите. „Ако нямаме действащ бюджет, ще трябва да се ограничим до размера на разходите от 2023 г.“, заяви градоначалникът. Общо 72 точки са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет. Сред тях попадат изменение в една от общинските наредби и стратегията за управление на общинската собственост за 2024-2027 г. На заседанието в четвъртък ще бъде гласувано още партньорството на Общината в проекти на градове и организации - част от мрежата на Програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия. Местният парламент ще решава още дали Общината да кандидатства по обявена процедура, с която ще бъде продължена дейността на Областния информационен център в Сливен. Друга точка е свързана с одобряване на Програма за управление на Община Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Общинските съветници ще гласуват и програма за работата на градския парламент през първото тримесечие на тази година. В дневния ред е включено и утвърждаване на тазгодишната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи и на плана за младежта за 2024 г. Сред точките за гласуване попадат още културният календар на Общината за тази година и утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение. Сесията ще се проведе обичайно в зала „Май“ от 9 часа. Повече информация за дневния ред и материалите може да намерите на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС