Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Ceremoniq

Церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск`2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към ТУ-София

Четиристотин шейсет и седем абсолвенти от випуск`2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Софийски Технически университет получиха днес на тържествена церемония своите дипломи. Събитието се проведе в залата на Драматичен театър „Стефан Киров“ и събра на едно място ръководството на висшето техническо училище, представители на академичния състав, на бизнеса, директори и представители на институции в града, студенти, международни партньори, общественици и граждани. Сред присъстващите бе зам.кметът Румен Иванов, който връчи поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев. В него градоначалникът поздравява всички студенти, завършили успешно обучението си. Той им пожелава още да бъдат вдъхновени, мъдро да отстояват принципите си и да вярват, че най-доброто за тях тепърва предстои. „Този празничен миг е наградата за вашето усилено обучение, усърдна подготовка и несломима воля да се усъвършенствате и ознаменува избора на верния път за бъдещата ви реализация“, пише още в поздравленията от кмета Радев. В тях той използва случая да поздрави също зам.-ректора на „Факултет и Колеж-Сливен“ проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков за дългогодишните усилия и енергия в развитието на основните звена на ТУ-София в Сливен. „През годините Вие успяхте да наложите и да откроите доброто име на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Софийския Технически университет, превръщайки го в конкурентно и висококвалифицирано висше учебно заведение. На Вас и целия академичен състав пожелавам здраве, енергия, успехи и още много абсолвенти! На добър час!“, завършва Стефан Радев. Приветствие към всички и най-добри пожелания отправиха още ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов, зам.-ректорът на „Факултет и Колеж-Сливен“ проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков и преподаватели. На официалната церемония 62 професионални бакалаври, 100 бакалаври и 305 магистри получиха своите дипломи за висше образование. Във випуска на завършващите са и първите 25 педагози, успешно дипломирали се по специалността „Педагогика”. Част от дипломите на абсолвентите връчи председателят на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински съвет-Сливен Лидия Димитрова, която бе сред официалните гости на събитието. В Сливен има три основни звена на Технически университет–София - Инженерно-педагогически факултет, Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен. В момента тях се обучават 1295 студенти по образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“, „професионален бакалавър“. Към днешната дата в Инженерно-педагогическия факултет се обучават 30 докторанти. Обучението в Сливен се води от 79 щатни преподаватели, от които хабилитираните са 34. В звената в Сливен има 12 асистенти, 28 главни асистенти, 5 старши преподаватели, 25 доценти, 9 професори. През годините Инженерно-педагогически факултет и Колеж–Сливен развива богата научноизследователска и международна дейност. Днешната церемония завърши с изпълнения на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци.

Sesiq

Местният парламент одобри предложението на кмета Стефан Радев за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради

С 26 гласа „за“ общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Стефан Радев за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради. Така финансовата помощ от общинския резерв към сдруженията на собствениците, нараства от досегашните 300 хил. лв. на 1 млн. лв. Удължава се и крайният срок за подаване на заявления за общинското подпомагане. С оглед на това да се даде възможност на всички, отговарящи на условията за кандидатстване, той бе удължен до 3 февруари. Общо 46 точки разгледа и гласува местният парламент на днешната редовна сесия. Сред тях бе предложението за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Причината е текстове от Наредбата, които не съответстват на сега действащия Закон за местните данъци и такси и Кодекса за международно частно право и се налага да бъдат премахнати. В хода на заседанието бе гласувана промяна на сумата на поетия от Общината дългосрочен дълг през 2019 г. по проект, свързан с туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура. Той предвижда основно ремонт на пътническата въжена линия и на няколко емблематични къщи-музеи в Сливен. Допълнителните строителни разходи заради високата инфлация налагат увеличение на сумата на общинския дълг от 3 млн. на 4, 6 млн. лв., като условията по договора за дългосрочен заем ще останат същите. Подкрепа получи и предложението Общината да кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Петров“ в Сливен. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост. На сесията бяха гласувани още отчетите за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за второто полугодие на 2022 г., а също и за дейността на Комисията по стипендии за изминалата година. Други приети точки са Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2023 г. С решение на Общинския съвет бе упълномощен представител на Община Сливен в извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“. В рамките на сесията бе гласуван и избор на нов управител на „ДКЦ 1-Сливен“. След проведен конкурс мястото заема д-р Атанас Грунов. В дневния ред бяха включени също обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

Predstoqshta sesiq

Местният парламент ще решава за увеличение на общинската помощ към сдруженията на собствениците

Три допълнителни точки предстои да влязат в дневния ред на утрешната и първа за тази година редовна сесия на местния парламент в Сливен. Това обяви днес председателят Димитър Митев на обичайната си пресконференция пред журналисти. Така точките ще станат общо 46. Първата допълнителна е внесеното от кмета Стефан Радев предложение за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради. Досега гласуваната от местния парламент сума беше в размер на 300 хил. лв. С оглед на големия интерес от страна на сдруженията на собствениците кметът предлага тя да бъде увеличена на 1 млн. лв. Така всички сдружения, които искат да кандидатстват по програмата за саниране, ще имат възможност да се възползват от общинската финансова подкрепа. Кметът предлага и удължаване на крайния срок за подаване на заявления за общинската помощ, който от 27 януари да се удължи до 3 февруари. По отношение на втората допълнителна точка председателят Митев посочи, че тя касае промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Той поясни, че става въпрос за текстове от Наредбата, които не съответстват на сега действащия Закон за местните данъци и такси и Кодекса за международно частно право и се налага да бъдат премахнати. Третото допълнително предложение е за тръжна процедура. На сесията утре общинските съветници ще решават още за промяна на сумата на поетия от Общината дългосрочен дълг през 2019 г. по проект, свързан с туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура. Той касае основно ремонт на пътническата въжена линия и на няколко къщи-музеи в Сливен. Причината, по думите на Митев, е недостиг на планираните средства за строително-монтажни работи на някои от обектите, вследствие на високата инфлация. Допълнителните разходи налагат увеличение на сумата на общинския дълг от 3 млн. на 4, 6 млн. лв. Той подчерта, че условията по договора за дългосрочен заем остават същите. Предстои да бъде гласувано и предложение Общината да кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Петров“ в Сливен. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат гласувани още отчетите за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за второто полугодие на 2022 г., а също и за дейността на Комисията по стипендии за изминалата година. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2023 г., също попадат сред точките в утрешния дневен ред. Общият брой на общинските жилища е 449. От тях са предвидени 195 за предоставяне под наем, 183 - за продажба, ведомствени – 54 и резервни – 17. На заседанието ще бъде гласувано и упълномощаване на представител на Община Сливен в извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“. В днешната пресконференция се включиха един от зам.председателите на Общинския съвет Соня Келеведжиева и председателят на Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление Керанка Стамова. Сесията е насрочена за 9 ч. на 26 януари в зала „Май“.

Izvunredna_sesiq

Заявления за общинската помощ при санирането ще се приемат от 23 до 27 януари

От 23 до 27 януари, включително, сдруженията на собствениците могат да подават заявления за отпускане на финансова помощ от Община Сливен за енергийното обследване на жилищните сгради. Документите ще се приемат на обявените дати, от 8 до 16,30 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на администрацията /откъм фонтаните/. Право за участие имат сдруженията, които ще кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност. Предложението на кмета Стефан Радев за финансовата подкрепа бе одобрено от общинския съвет още през ноември м.г. На 17 януари обаче съветниците заседаваха извънредно, и приеха изменения във вече взетото решение. „Всъщност, в края на годината излезе крайният вариант на Националната програма за енергийна ефективност, който беше много различен от по-рано обявения за обществено обсъждане. На практика, одобреното вчера решение на общинския съвет бе прецизирано и е в съответствие с новата програма“, посочи кметът. Финансовата подкрепа от Общината ще е в размер на 50% от стойността на енергийното обследване, което ще бъде извършено от наетите от сдруженията фирми-изпълнители. Общият размер на предвидените от местния бюджет средства е 300 000 лева. Заявления ще се подават само на хартия в Центъра за административно обслужване. Те ще бъдат разглеждани по поредността на входирането им в администрацията, на принципа за правото на първия. За да се спази поредността, няма да се допуска кандидатстване по електронен път. Заявленията ще бъдат разглеждани от комисия, чиито заседания ще са публични. „От обратната връзка, която получаваме от сдруженията, очакваме засилен интерес във времето на обявения срок. Много от тях вече разполагат с необходимата документация, съгласно обявените от Общината изисквания при кандидатстването“, отбеляза Стефан Радев. Кампанията на Община Сливен бе първата по рода си в страната. Целта бе гражданите да бъдат поощрени и улеснени при кандидатстването пред Националната програма за енергийна ефективност, за да има повече санирани жилищни сгради в Сливен. Създадена е прозрачна и коректна организация за регистриране на постъпилите заявления за общинската помощ.

Ritual

С ритуал-поклонение Сливен отбеляза 145 години от Освобождението си

Граждани, общественици, организации и ученици се стекоха днес на площад „17 януари“ в сливенския кв. „Клуцохор“. Поводът бе общоградският ритуал-поклонение за отбелязване на 145-годишнината от Освобождението на Сливен от османско иго. В словото си за една от най-паметните и преломни дати в историята на града кметът Стефан Радев подчерта, че тя олицетворява свободата на духа, жаждата и усилията на плеядата от знайни и незнайни герои, които с перо и оръжие в ръка са воювали днес жителите на Града под Сините камъни да се наричат свободни. Той посочи още, че сливналии имат много основания да се гордеят, защото техните предци са били в авангарда на всички етапи на Национално-освободителната борба. Не само за Сливен, а за цяла България. „Нека помним, че днешната свобода не е дошла даром. Много свидни синове на нашия град са посветили и дали живота си за Свободата. Пред всички тях имаме дълг. Да пазим и почитаме паметта им! Имаме дълг и към поколенията след нас. Да им оставим един свободен и проспериращ град. Град, в който хората искат, но и намират смисъл и причина да остават, да живеят, да се развиват, да създават семейства и на свой ред да учат децата си на любов към Родината. Поклон пред паметта на всички онези, които посветиха и дадоха живота си за нашата Свобода! Да живее Сливен, да живее България!“, завърши кметът. Заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен по повод освобождението отслужиха свещеници от сливенския Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. Към края на събитието залп от пушки на почетния караул на Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, огласи сливенския квартал. Ритуалът завърши с поднасяне на венци и цветя пред морената на площада в памет на героите, отдали живота си за Освобождението на Града под Сините камъни. Своята почит отдадоха кметът Стефан Радев, народните представители Мария Белова и Климент Шопов, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.областният управител Антоний Андонов, директорът на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков, културните институти и учебни заведения от град Сливен, военно-патриотични съюзи и граждански сдружения, политически партии, организации, граждани. Венци и цветя бяха поднесени от името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий, на командира на Център за подготовка на специалисти – Сливен полк. Любомир Вачев, народните представители Десислава Танева и Татяна Султанова и от името на началника на Регионално управление на образованието – Сливен Кристияна Станкова. Проявата се организира от Община Сливен, съвместно със Светата Сливенска митрополия и Център за подготовка на специалисти.

Виж всички новини
Община Сливен

Община Сливен

Община Котел

Община Котел

Община Нова Загора

Община Нова Загора

Община Твърдица

Община Твърдица

НСОРБ
Регионална Асоциация на Общини Тракия
НАПОС