Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Ясни са резултатите от първата сесия на Общински фонд „Култура“ за 2020 година

Общински фонд „Култура"- Сливен обявява резултатите от първата си сесия за 2020 г. Управителният съвет на Фонда проведе редовни заседания, на които организира своята работа, свързана с процедурите по технически подбор на проектите (съответствие на подадените документи с административните изисквания), запозна се с постъпилите материали, обосновката, целите, целевите групи, дейностите, етапите на реализация, бюджетните разчети, устойчивостта на резултатите, материалите на рецензентите, екипите за работа и партньорите, и оцени проектите. От общо 15 проекта, бяха одобрени за финансиране 9, на общата стойност 16 хил. лв. Отложените проекти са 2, отхвърлените - 4 . Одобрените проекти са Публикуване и осъвременяване на сборник, посветен на Хаджи Димитър и сливенските възрожденци. Вносител е РИМ „Д-р Симеон Табаков“, Мария Павлова. Отпусната сума е 2 300лв. „Аз, Софроний“, театрална постановка. Вносител на проекта е Румен Спасов, опуснатата сума е 1 000лв. Кураторският проект „Фрагменти VOL.3“, с вносители Бл. Желязкова, Ст. Кънев, Р. Стоева, Ив. Тодорова. Сумата, която се отпуска е в размер на 2 000лв. Издаване на книга за историята и създаването на с. Самуилово, бита, културата, обичаите и фолклора на населението в него- „Самуилово- духовна култура и фолклор“. Вносител е НЧ „Светлина 1928“, секретар Ел. Василева, а отпуснатата сума е 1 500лв. Сред одобрените проекти са още издаване на юбилеен албум „160 години НЧ „Зора 1860“- историята в снимки“. Вносител е НЧ „Зора 1860“, секретар Галина Георгиева. Отпуснатата сума е в размер на 2 100 лв. Издаване на юбилейно издание „Отворена история за училището в село Тополчане“, с вносител ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, директор Николай Калчев. Отпуснатите средства са в размер на 1 000лв. Издаване на каталог „Живопис- Иван Кънев“, с вносител ХГ „Д. Добрович“, Маргарита Пенева. Отпусната сума – 2 100лв. Издаване на двуезична книга „Конят и неговите митологични превъплъщения (три антични паметника от колекцията на РИМ- Сливен). Вносител на проекта е Николай Сираков, а отпуснатата сума е в размер на 1 500лв. Последният одобрен проект е участие на ДТ „Стефан Киров“- Сливен на международния театрален фестивал „Славия“- Белград, Сърбия. Вносител е ДТ „Стефан Киров“, Радост Костова, а отпуснатата сума е 2 500лв. Отложените на първата сесия проекти са издаване на монография „Психолозите в културната история на Сливен и Сливенска област (1878 г.-1978г.)“, с вносител доц. д-р. Марияна Няголова и „Изкуството отблизо“, кураторски проект, с вносител Дружество на художниците. Заглавията на отхвърлените проекти са „Върнах се - приемственост чрез поколенията на сливенски потомци“ - създаване и експониране на разширена творческа изложба. Вносител е фондация „Ахури“. „Личностите на Сливен - памет и признание“ - мобилна изложба, с вносител СНЦ „Криейтив клуб“. „Фолклорен маскарад в Сливенско“. Вносител: Фондация „Крайница“ и „Нов прочит на неуспешни поговорки“, улично изкуство под формата на графити, арт инсталация „Стерео Типи“, интерактивна онлайн платформа. Вносител е СНЦ „Крачка напред“. Протоколът с резултатите беше утвърден на заседание на Общински съвет- Сливен, което се проведе днес, 25 юни. Авторите на отхвърлените и отложените проекти могат да направят справка при секретаря на УС на Общински фонд „Култура“ - Десислава Куртова, Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността“ в Община Сливен. Телефон - 0879599054. След подготовка на документите на одобрените проекти, авторите ще бъдат информирани своевременно и поканени да подпишат договорите за финансиране.

Акценти от днешното заседание на Общински съвет-Сливен

Актуализацията на бюджета на Общината бе сред точките, получили одобрение на днешната редовна сесия на местния парламент в Сливен. Като една от причините за това, кметът Стефан Радев посочи отпадането на необходимостта от допълнително финансиране по сметката за европейски средства, които ще останат в резерва на Общината. Той допълни, че изменението се налага и заради осигуряването на средства за закупуване на инвентар за някои от социалните заведения в Сливен и в по-малките населени места и за домашния социален патронаж. Средства ще бъдат отпуснати и на кметовете на някои населените места за извършване на ремонтни дейности. На заседанието днес беше гласувана още и програма за работата на общинския съвет през третото тримесечие на 2020 г., както и изменение на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и поддържане на чистотата на територията на община Сливен. По отношение на второто, кметът Радев коментира, че се планира спестените пари в план-сметката от зимното поддържане да бъдат пренасочени в почистване на образувалите се нерегламентирани сметища в част от по-малките населени места на територията на общината. Одобрение получи и предложението Община Сливен да кандидатства по Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи от 1 до 12 клас, настанени в социални заведения и домове за деца, и които са лишени от родителска грижа. Безвъзмездното предоставяне на дърва за огрев на ветерани от войната също бе сред точките, получили необходимото одобрение. Три допълнителни точки бяха гласувани по време на днешната сесия. Едната беше за безвъзмездно предоставяне на държавата на правото на собственост върху язовири, които са публична общинска собственост. Втората точка се отнася за разпореждане с част от общинска жилищна собственост. С третата допълнителна точка беше утвърден Протокол № 23 от 10.06.2020 г. на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“. Обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост, одобряване на подробни устройствени планове, придобиване и прекратяване правото на собственост, както и отпускане на финансови помощи също бяха гласувани. По отношение на премахнатите дървета по булевард „Хаджи Димитър“, който предстои да бъде изцяло обновен, кметът заяви, че премахването на всяко от дървесните видове, е извършено в съответствие със всяка една законова процедура. Той отчете, че според експертна оценка някои от дърветата не са били планово засадени, не са подходящи за градска среда, имат голяма коренова система, която би могла да увреди подземните комуникации. В тази връзка Стефан Радев заяви още, че в Общината продължават да постъпват сигнали от граждани за премахване на дървета, които представляват опасност за живота и здравето на хората, нанасят също и щети по домовете им. „В усилията си да запазим много от дърветата, отхвърляме голяма част от тези сигнали и понасяме негативите и недоволството на нашите съграждани“, подчерта кметът. „Стараем се да постигаме баланс по отношение на благоустрояването в нашия град и всяко обновление, което правим за хората тук, да не бъде за сметка на природните ресурси, които имаме. Проектът за булеварда предвижда двойно повече озеленяване и дървесни видове по цялото му протежение“, заяви в заключение Стефан Радев. Заседанието на Общински съвет-Сливен се проведе в зала „Май“, в съответствие с предприетите противоепидемични мерки и при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 25.06.2020 г.

Местният парламент в Сливен ще проведе редовно заседание на 25 юни

Предстои редовна сесия на сливенския местен парламент на 25 юни, четвъртък. Тя ще се проведе в зала „Май“ от 9 часа. 29 са точките, заложени в предварителния дневен ред. Председателят на общинския съвет Димитър Митев коментира, че сред акцентите са актуализация на общинския бюджет, приемане на Програма за работата на общинския съвет през третото тримесечие на 2020 г., както и изменение на план-сметката за дейностите по сметосъбиране и поддържане на чистотата на територията на община Сливен. На заседанието в четвъртък местните депутати ще гласуват и Община Сливен да кандидатства по Целева програма за подпомагане образователния процес на деца и младежи от 1 до 12 клас, настанени в социални заведения и домове за деца, и които са лишени от родителска грижа. Ще бъде разгледано и гласувано безвъзмездното предоставяне на дърва за огрев на ветерани от войната. Митев посочи, че по време и на това заседание ще бъдат разгледани обичайните разпоредителни сделки с общинска жилищна собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови помощи. Той подчерта, че във връзка с предприетите противоепидемични мерки на територията на общината и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, както и решение на Председателския съвет при Общински съвет-Сливен, заседанието ще бъде закрито. На него ще присъстват само общинските съветници, кметът на община Сливен, зам.-кметовете и секретарят на общината или упълномощени от тях представители, длъжностните лица, ангажирани с провеждане на заседанието и журналисти. 22.06.2020 г.

Общото събрание на НАПОС в Република България избра новите членове на Управителния и Контролния съвет

XVIII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България се проведе в Пловдив. В рамките му бе извършен отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за 2019г. и за мандат 2015г.-2019г. В хода на събранието бяха избрани и новите членове на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията за следващия мандат. За председател на Управителния съвет бе избран Венцислав Спиридонов-председател на Общински съвет-Велико Търново. Тази година в състава на 7-членния Контролен съвет влезе председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев. В състава на новия Управителен съвет отново е избрана Христина Чолакова-председател на Общинския съвет в Котел. 19.06.2020 г. Снимка: НАПОС в Република България

В постоянна комисия на НСОРБ е включен още един общински съветник

Председателят на Постоянната комисия по инвестиционна политика, устройство на територията и транспорт Радослав Кутийски е третият общински съветник от Сливен, който влиза в състава на една от постоянните комисии на Националното сдружение на общините в Република България. Организацията на местните власти започна обновяването на състава на постоянните си комисии за мандат 2019-2023 г. Другите общински съветници от Сливен, които бяха включени в тях са председателите на Постоянната комисия по финанси, бюджет, икономическо развитие към Общински съвет-Сливен Юлия Гавазова и по образование, наука, култура и вероизповедания Лидия Димитрова. Решението е утвърдено от Управителния съвет на организацията. В състава на комисиите са включени още и представители на Община Сливен. В тях влизат зам.-кметът по икономическото развитие Стоян Марков и Мария Янева от Дирекция „Устройство на територията“. За членове на комисиите всяка община самостоятелно и в зависимост от своя интерес, номинира експерти и общински съветници с опит, знания и интерес за развитието на съответните сфери на дейност. В национално-представителната организация членуват всички 265 общини в България. Предвижда се провеждане на първите учредителни заседания на комисиите, на които е предвидено да бъдат избрани председателите им, както и бъдещата дейност и ангажименти на всяка от комисиите. 09.06.2020 г.

Виж всички новини

Община Сливен

Община Котел

Община Нова Загора

Община Твърдица