Добре дошли!

Общински съвет Сливен осъществява своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство, както и въз основа на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Последни новини

Център по медиация към Окръжния съд в Сливен беше открит днес

В Сливен днес беше открит Център по медиация към Окръжния съд. Основната му функция е разрешаване на спорове по доброволен начин при среща на гражданите с медиатори. Кметът Стефан Радев, който присъства на откриването, поздрави всички за положените усилия такъв център да работи и на територията на Община Сливен. „Поздравявам всички, които са участвали в планирането и изпълнението на този проект. Вярвам, че ще има успех Центърът. Това е много добра придобивка за града ни и изобщо за нашия район. Вярвам в успеха на гражданите, медиаторите и на съда. На добър час!“, каза кметът Радев. На събитието присъстваха също председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, областният управител Чавдар Божурски и заместник-кметът Стоян Марков. Мероприятието е част от проект „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по Оперативна програма „Добро управление“, реализиран от Министерството на правосъдието в партньорство с Висшия съдебен съвет. С него се предоставя възможност чрез максимално достъпни и лесни за използване средства страните да се запознаят с възможностите за решаване на конкретен спор. Центърът по медиация в Сливен е третият в страната от общо пет, разрити по този проект. Той се намира в сградата на Съдебната палата.

П О К А Н А

В изпълнение на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2019 г., което ще се проведе на 14.08.2020год./ петък/ от 09.00 часа в зала „Май“ на Община Сливен. Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане. Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки. ДИМИТЪР МИТЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

ОБЯВЛЕНИЕ

Общински съвет Сливен открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен и Районен съд- Сливен за мандат 2020– 2024 Документът е публикуван на 31.07.2020 г. Общински съвет Сливен, на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 268 от 30.07.2020 г. на Общински съвет Сливен, открива процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2020 – 2024 г., както следва: За Районен съд - Сливен - 2 /двама/ съдебни заседатели. Изисквания към кандидатите За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: • Възраст от 21 до 68 години; • Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Районен съд-Сливен; • Има завършено най-малко средно образование; • Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; • Не страда от психически заболявания; • Не е съдебен заседател в друг съд; • Не общински съветник от съдебния район, за който е избран; • Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; • Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. Необходими документи за кандидатстване ● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/; ● Подробна автобиография, подписана от кандидата; • Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; • Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; • Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки /Кандидатът да посочи поне две лица за препоръки (независимо какви са), като им посочи трите имена и телефон за връзка/; • Мотивационно писмо; • Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/; • Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/; • Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. Кандидатите се снабдяват с документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес: гр.София 1000 ул. 'Врабча' 1, ет.2, ст.2 тел. 02 800 4506 Място и срок за подаване на документите В срок до 16.00 часа на 21.08.2020 г. включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Начин и ред за провеждане на процедурата С Решение № 268 от 30.07.2020 г., Общински съвет Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Районен съд-Сливен. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи ще се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет-Сливен може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването. Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове определя кандидатите за съдебни заседатели. За повече информация: тел. 044 611 101 ДИМИТЪР МИТЕВ Председател на Общински съвет – Сливен Приложение № 1 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН З А Я В Л Е Н И Е Долуподписаният/та/...........................................................................................(собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: ..................................................................... УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Желая да бъда избран /а/ за съдебен заседател за Районен съд-Сливен. Прилагам документи, с които доказвам съответствието с изискванията на чл. 67 от Закона за съдебната власт: 1. Подробна автобиография; 2. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 3. Медицинско удостоверение, че не страдам от психическо заболяване; 4. Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет - Сливен да се обръща за препоръки; 5. Мотивационно писмо; 6. Писмено съгласие; 7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ; 8. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български раждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия /само за родените преди 16 юли 1973 г./. дата: ................................... Декларатор:………………….. гр. .................................... Приложение № 2 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН Д Е К Л А Р А Ц И Я за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ Долуподписаният/та/............................................................................................... (собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: ..................................................................... ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1. Не съм съдебен заседател в друг съд; 2.Не съм общински съветник от съдебния район, за който кандидатствам; 3.Не участвам в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; 4. Не работя в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който кандидатствам. Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс, за даване на неверни данни. дата: ................................... Декларатор:………………….. гр. .................................... Приложение № 3 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН П И С М Е Н О С Ъ Г Л А С И Е Долуподписаният/та/............................................................................................ (собствено, бащино, фамилно име)притежаващ/а/ лична карта № .......................... издадена от ................................. на .................... г., ЕГН ......... живущ/а/ на адрес:………………………………………………………….………………………… тел.................................................., e-mail: ..................................................................... УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Съгласен/а/ съм да бъда избран/а/ за СЪДЕБЕН ЗАСЕДАТЕЛ в съдебния район на Районен съд-Сливен. дата: ................................... Декларатор:………………….. гр. ....................................

СЪОБЩЕНИЕ

По повод празника на Сливен - Димитровден, 26 октомври 2020 г. и в изпълнение на своите задължения, произтичащи от чл. 65 на Наредбата по символиката на Община Сливен, Комисията по символика открива процедура за представяне на предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Сливен и общината”. Предложения могат да правят: • Председателят на Общинския съвет Сливен. • Кметът на община Сливен. • Общински съветници. • Обществени комисии и творчески съюзи, организации, институции и частни лица. За удостояване със званието „Почетен граждани на град Сливен и Общината” могат да бъдат предлагани неосъждани български и чуждестранни граждани за : • изключителен принос и заслуги за развитието на Сливенска община; • особени заслуги към града и Общината във всички области на обществено-икономическия живот. • изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Сливен и Сливенска община; • дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Община Сливен; • дарителство с непреходна стойност и обществена значимост; • проявен изключителен героизъм. Краен срок за подаване на предложенията в писмена форма в деловодството на Общинския съвет (каб. 104) до 16.00 ч. на 15.08.2020 г. За повече информация: тел. 044 611 101

Общинските съветници гласуваха промяната на бюджета и утвърдиха общинската транспортна схема на градския транспорт

На днешното редовно заседание на Общински съвет-Сливен, с 22 гласа „за“, беше приета актуализацията на бюджета. Сред мотивите за изменението кметът Стефан Радев посочи промяната на финансовите параметри в приходната част. Като друга причина той изтъкна и отпускането на финансови средства за изграждане на система за видеонаблюдение в Сливен и някои населени места, закупуване на част от оборудването за спортна зала „Асеновец“, която предстои да бъде отворена, ремонти на електрическата инсталация и пътната инфраструктура в няколко села и др. Общинските съветници гласуваха и утвърждаване на общинската транспортна схема на линиите на градския транспорт, както и промяна на автобусните линии № 12 и № 15 от градски в междуселищни. В тази връзка кметът Радев коментира, че при новата транспортната схема се е търсил оптимален вариант, който да обхваща повече жители от различните квартали и да е в отговор на техните нужди. „Стремежът ни беше да разгледаме, колкото се може повече възможни варианти и предложения, които да са удобни за гражданите и същевременно да се придържаме към анализа, свързан с проекта за интегриран градски транспорт“, подчерта кметът Радев. Сред предложенията, получили подкрепа на днешната сесия, бяха още отчетът за дейността на общинския съвет и неговите постоянни комисии за първото шестмесечие на 2020 г. и изменението на план-сметката за дейностите по събиране и сметоизвозване и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за настоящата година. Друга приета точка беше упълномощаването на представителите на Община Сливен и на местния парламент за участие в общите събрания на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК – Сливен и на „Пазар за плодове, зеленчуци и цветя“ АД Сливен. Общинският съвет гласува и отпускането на финансова помощ в размер на 1 000 лв. за дарителската кампания за Храм „Свети Кирил и Методий“ в село Блатец. И на днешното заседание бяха гласувани разпоредителни сделки с общинско имущество, свързани с промяна в характера на собственост, одобряване на подробни устройствени планове, прекратяване на собственост и отпускане на финансови средства на граждани. Заседанието се проведе в зала „Май“ и беше закрито. Във връзка с предприетите противоепидемични мерки на територията на общината и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, както и решение на Председателския съвет при Общински съвет-Сливен, на него присъстваха само общинските съветници, кметът на община Сливен и неговите заместници, секретарят на общината и длъжностните лица, ангажирани с провеждане на заседанието.

Виж всички новини

Община Сливен

Община Котел

Община Нова Загора

Община Твърдица