Проекти за нормативни актове

Заинтересованите лица могат да представят своите предложения и становища в 30-дневен срок от датата на публикуването на проектите на нормативни актове, ведно със съдържащите се в тях мотиви.

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 20 август 2020 г., 11:39:25 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 20 август 2020 г., 11:40:18 ]

Проект на Наредба за определяне условията и реда, по които спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 16:11:04 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 16:11:52 ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 10:10:55 ]


Проект на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 15:53:24 ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 15:58:30 ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 10:12:48 ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г.]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г.  ]


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект [ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г.,  ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г.,  ]


Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 16:07:32, размер на файла: 194.18kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 16:07:38, размер на файла: 97.02kB ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 17:19:16 ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен   

Проект 
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2019 г., 17:37:42, размер на файла: 106.52kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2019 г., 17:37:55, размер на файла: 137.97kB ]


Проект на Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет - Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Станимир Комбалов - общински съветник

Проект
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 15:08:18, размер на файла: 218.29kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 15:08:31, размер на файла: 73.82kB ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Румен Иванов - ВрИД Кмет на Община Сливен, Съгл.Решение № 1746/26.09.2019 год.

Проект
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 15:57:20, размер на файла: 107.05kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 15:57:36, размер на файла: 88.58kB ]