Проекти за нормативни актове

Предложенията и становищата на заинтерисованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул."Цар ОСвободител" №1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен


Проект  [ Дата на публикуване: 16 май 2024 г. ]


Мотиви  [ Дата на публикуване: 16 май 2024 г. ]

Проект на Наредба за символиката на Община Сливен на Лидия Димитрова - общински съветник, председател на ВрК

Проект на Наредба за символиката на Община Сливен [ Дата на публикуване: 08 май 2024 г. ]

Мотиви към Наредба символика [ Дата на публикуване: 08 май 2024 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект [ Дата на публикуване: 18 март 2024 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 18 март 2024 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 12 март 2024 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 12 март 2024 г. ]

Приложение 1 към мотиви [ Дата на публикуване: 12 март 2024 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 17 април 2024 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен на Георги Тенев и Стефка Шевкенова-Пашова - общински съветници.

Проект: [ Дата на публикуване: 21 февруари 2024 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 21 февруари 2024 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала на Кмета на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг на Динко Ганчев - общински съветник.

Проект: [ Дата на публикуване: 11 декември 2023 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 11 декември 2023 г. ]

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Момчил Пантелеев - общински съветник.

Проект: [ Дата на публикуване: 20 ноември 2023 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 20 ноември 2023 г. ]