Проекти за нормативни актове

Предложенията и становищата на заинтересованите лица се приемат в деловодството на Общински съвет Сливен, гр. Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, както и на електронната поща на Общински съвет Сливен - obsavet@sliven.bg


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен-

Проект [ Дата на публикуване: 02 август 2023 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 02 август 2023 г. ]

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Градска мобилност" към Община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г. ]

Мотиви[ Дата на публикуване: 30 юни 2023 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 16 юни 2023 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 16 юни 2023 г. ]

Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Сливен

Проект [ Дата на публикуване: 13 март 2023 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 13 март 2023 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 29 март 2023 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 20 декември 2022 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 20 декември 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен от Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 02 ноември 2022 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 02 ноември 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен от Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 11 октомври 2022 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 13 декември 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 04 юли 2022 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 25 август 2022 г. ]

Проект на Правилник за отмяна на Правилник за организацията и реда на работа на Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в Община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 16 юни 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 29 март 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 22 февруари 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г. ]

Проект на Наредбата изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г. ]

Проект на Правилник за устройство и дейността на Център за подкрепя за личностно развитие-Център за кариерно ориентиране - Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 18 октомври 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 12 август 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 14 юли 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 10 юни 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 01 юни 2021 г. ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 01 юни 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и реда за издаване на сертификат за инвестиция клас В на Стефан Радев – Кмет на община Сливен

Проект
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., размер на файла: 142.95kB ]

Приложение 1
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., размер на файла: 296.88kB ]

Приложение 3
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., размер на файла: 541.49kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., размер на файла: 97.48kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 01 февруари 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 01 февруари 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Проект на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 15 декември 2020 г. ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 15 декември 2020 г. ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 17 февруари 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 30 ноември 2020 г., 16:23:27 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 30 ноември 2020 г., 16:23:59 ]

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Озеленяване и гробищни паркове“ на Румен Иванов - За кмет, съгл. Заповед №РД 15-3127/09.11.2020 г. на кмета на община Сливен

Проект
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2020 г., 13:55:11, размер на файла: 19.03kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 12 ноември 2020 г., 13:55:21, размер на файла: 15.02kB ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 15 декември 2020 г. ]

Проект на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен на Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 11:46:39 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 11:46:46 ]

С писмо № 30-00-1006(1)/08.01.2021г. проектът на Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен е оттеглен от вносителя [ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г. ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Проект [ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 14:57:34 ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 08 октомври 2020 г., 14:57:44 ]

Справка за получените становища и предложения

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на ВрК съгл. Реш. № 308/27.08.2020год.

Проект: [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 16:40:32 ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 15:56:52 ]

Предварителна оценка на въздействието [ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 15:58:18 ]

Справка за получените становища и предложения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - кмет на община Сливен.

Проект: [ Дата на публикуване: 20 август 2020 г., 11:39:25 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 20 август 2020 г., 11:40:18 ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 23 септември 2020 г., 12:03:58 ]

Проект на Наредба за определяне условията и реда, по които спортни обекти и съоръжения, собственост на Община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 16:11:04 ]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 16:11:52 ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 10:10:55 ]


Проект на Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 15:53:24 ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г., 15:58:30 ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 10:12:48 ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г.]

Мотиви: [ Дата на публикуване: 31 юли 2020 г.  ]


Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект [ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г.,  ]

Мотиви [ Дата на публикуване: 06 февруари 2020 г.,  ]


Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен

Проект
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 16:07:32, размер на файла: 194.18kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 27 ноември 2019 г., 16:07:38, размер на файла: 97.02kB ]

Справка за получените становища и предложения [ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 17:19:16 ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен   

Проект 
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2019 г., 17:37:42, размер на файла: 106.52kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2019 г., 17:37:55, размер на файла: 137.97kB ]


Проект на Правилник за за организацията и дейността на Общински съвет - Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Станимир Комбалов - общински съветник

Проект
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 15:08:18, размер на файла: 218.29kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2019 г., 15:08:31, размер на файла: 73.82kB ]


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен на Румен Иванов - ВрИД Кмет на Община Сливен, Съгл.Решение № 1746/26.09.2019 год.

Проект
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 15:57:20, размер на файла: 107.05kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 06 ноември 2019 г., 15:57:36, размер на файла: 88.58kB ]