Новини

151 години безсмъртие: Почит към Апостола на свободата в Сливен

Възпоменателна церемония за 151-годишнината от гибелта на националния герой Васил Левски събра пред паметника му в Сливен ръководители на институции, граждани, представители на Сливенската света митрополия, Българската армия, обществени организации, учители и техните ученици. „Васил Левски е човекът, който със своето верую „Ако спечеля, печели цял народ, ако загубя, губя само мене си“, със своя идеал за чиста и свята република, със своята мечта за свободна и независима България вдъхнови много смели сърца, даде кураж и надежда на много българи, които в крайна сметка преобърнаха хода на историята. Обърнаха времето, както пише Левски на Панайот Хитов“, заяви кметът Стефан Радев пред присъстващите. Удивително е, каза Радев, как в средата на 19 век този млад мъж /той си отива само на 36 години/ формулира национални цели, идеали за демократично управление, за верска и етническа търпимост, за равенство пред закона, за задружност. „Това са идеали, които днес наричаме европейски ценности, които днес са залегнали в сърцевината на нашия Европейски съюз. Неслучайно в нашата народна памет Апостола е на най-високия пиедестал“, подчерта още кметът. Той припомни думите на народния писател и поет Иван Вазов при откриването на паметника на Левски през 1895 година в София, на метри от мястото на черното бесило. В словото си Вазов отбелязва, че от нашите революционери единствено Левски само печели от всяко вглеждане в неговия живот, че всяка гънка на неговия обществен и частен живот го прави по - голям. „Колкото повече научаваме за него, толкова по-голям става ореолът му. И днес той е източник на национална гордост и самочувствие на всички българи. И днес имаме нужда от него, за да избираме верните пътища, дори когато са трудни, и да помним един от неговите завети: че за свободата и демокрацията работа трябва, работа! Поклон пред святото име на Апостола!“, заяви кметът Радев. На площада прозвуча песента „О, майко моя, родино мила…“ по известното Ботево стихотворение. Актьорът Димитър Марков припомни моменти от живота и от деятелността на Левски, свързана със Сливен. „Днес възвеличаваме подвизите и смелостта на Васил Левски, които не само ни вдъхновяват, но и ни предизвикват да се стремим към по-добро общество“, заяви от името на своите връстници Димитър Митев, секретар на Младежкия общински съвет. Цветя и венци бяха поднесени от кмета Стефан Радев, областния управител Маринчо Христов, председателя на Общинския съвет Димитър Митев и общински съветници, директора на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков, от името на митрополията, на народни представители и ръководители на държавни структури, ученици, деятели на културата и др. Общоградската церемония на площад „Васил Левски“ бе организирана от Община Сливен съвместно с Центъра за подготовка на специалисти.

Решено! Увеличават броя на такситата в Сливен от 340 на 360

На редовното си заседание вчера местният парламент подкрепи предложението за увеличаване броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Сливен. Така от 340, те се увеличават на 360. Първоначално, внесеното предложение беше броят им да бъде увеличен на 400, което да гарантира осигуряване на квота на всеки един от тях. През текущата година автомобилите, навършили 15 години от първата си регистрация, ще отпадат етапно. Предложеното завишение на броя на автомобилите обаче е предизвикало известно безпокойство сред превозвачите, което те са споделили на среща с председателя на Общинския съвет Димитър Митев, с кмета Стефан Радев и общински съветници. „Предлагам на общинските съветници да внесем промяна в предложението и от 340, разрешителните да станат 360. Смятам, че така ще намерим баланс между искането за увеличаване на броя на таксиметровите коли и интересите на гражданите и на фирмите“, посочи градоначалникът. До момента са издадени 340 броя разрешителни за таксиметров превоз на пътници. Към днешна дата постъпилите в Община Сливен заявления от регистрирани търговци за вписване на автомобили към удостоверенията за регистрация за извършване на таксиметров превоз и заявления за издаване на разрешение, са 12.

Открива се допълнителна процедура за подбор на съдебни заседатели към Окръжния и Районния съд в Сливен

Общински съвет-Сливен открива допълнителна процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен мандат 2024-2027 г. и към съдебния район на Районен съд-Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Тя е на основание чл.68, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в изпълнение на решение № 102 от днешното редовно заседание на местния парламент. За Окръжен съд - Сливен – 17 /седемнадесет/ съдебни заседатели; За Районен съд - Сливен - 16 /шестнадесет/ съдебни заседатели. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който отговаря на следните условия: - Възраст от 21 до 68 години; - Има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен; - Има завършено най-малко средно образование; - Не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; - Не страда от психически заболявания; - Не е съдебен заседател в друг съд; - Не е общински съветник от съдебния район, за който е избран; - Не участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели; - Не работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран. Необходими документи за кандидатстване ● Заявление за кандидатстване /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 1/; ● Подробна автобиография, подписана от кандидата; - Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; - Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; - Данни за контакт на две лица, към които Общински съвет Сливен да се обръща за препоръки; - Мотивационно писмо; - Писмено съгласие /по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 3/; - Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3 от ЗСВ/по образец, утвърден от Общински съвет-Сливен /Приложение № 2/; - Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г. по ред и условия, посочени в сайта на Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, като допълнителна информация могат да получат на адрес: гр.София 1000 ул. „Врабча“ 1, ет.2, ст.2, тел. 02 800 4506 Кандидатите, които вече притежават документ за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, представят същия. Не е необходимо издаване на нов. В срок до 17 часа на 26 февруари 2024 г., включително, кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен, подават необходимите документи в деловодството на Общински съвет-Сливен, стая 104, I етаж, в сградата на Община Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1. Начин и ред за провеждане на процедурата С Решение № 102 от 15 февруари 2024 г., Общински съвет-Сливен избра Временна комисия, която да извърши проверка на документите и да проведе изслушване на кандидатите за съдебни заседатели към съдебния район на Окръжен съд – Сливен/Районен съд-Сливен. Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи за извършена проверка по реда на ЗДРДОПБГДСРСБНА, се публикуват на интернет страницата на Общински съвет - Сливен най-малко 14 дни преди датата на изслушването им. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности. Временната комисия изслушва всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на Общински съвет -Сливен може да задава въпроси. Не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Сливен становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. След проведеното от Временната комисия изслушване, се съставя доклад за протичането му, който се предоставя на Общински съвет Сливен в 7-дневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на Общински съвет-Сливен заедно с протокола от изслушването. Общински съвет Сливен, в публично заседание с мнозинство, повече от половината от присъстващите членове, определя кандидатите за съдебни заседатели. ДИМИТЪР МИТЕВ Председател на Общински съвет – Сливен

Местният парламент прие бюджета за 2024 година

На редовната си сесия днес градският парламент в Сливен одобри Програмата за управление на Общината за мандат 2023 – 2027 г. Документът е продължение на програмата от предходния мандат и извежда на фокус надграждане на постигнатото до момента. „Следващите четири години са важни за Общината. Започва изпълнение на изцяло нов програмен период, свързан интегрираните проекти за териториално развитие и възможностите, които те дават. Бяхме сред първите общини, които внесоха своя концепция за инвестиции“, коментира кметът Стефан Радев. Той припомни, че Община Сливен се е включила като партньор в концепциите на общините Бургас – за детското здравеопазване и на Ямбол – в концепцията за подобряване на градската среда. По думите му, предстои сега концепциите да бъдат приети от регионалните съвети. „Имаме очаквания и по Плана за справедлив преход, свързан с промените в „Марица Изток“ – Община Сливен и бизнесът да могат да получават средства за развитие. През следващите няколко години се планират инвестиции от Общината и бизнеса с подкрепата на структурните фондове“, посочи още градоначалникът. Общо 74 точки бяха дискутирани и гласувани днес. Сред подкрепените беше бюджетът на Община Сливен за 2024 г. С мнозинство бе гласувана и промяната в Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг. Стратегията за управление на общинската собственост за 2024-2027 г., също получи необходимата подкрепа. Бе гласувано още партньорството на Общината в проекти на градове и организации - част от мрежата на Програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия. Местният парламент одобри предложението Общината да кандидатства по обявена процедура за продължаване дейността на Областния информационен център в Сливен. В днешния дневен ред бе включено и утвърждаване на тазгодишната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи и на плана за младежта за 2024 г. Подкрепа получиха и културният календар на Общината през настоящата година, и отчетът за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Беше определена и датата на провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал „Сцена под Сините камъни“. Друга точка бе свързана с утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение. В хода на заседанието беше гласуван и новият състав на Комисията по символика за мандат 2023 – 2027. Общинските съветници одобриха провеждане на информационна кампания във връзка с безплатно годишно извозване на строителни отпадъци в рамките на 3 куб. м на домакинство. В днешния дневен ред отново бяха включени отпускане на финансови средства и помощи за граждани. Сесиите на Общински съвет – Сливен вече се излъчват на живо. Днес бе първото заседание, което жителите на общината и всички, които проявяват интерес имаха възможност да гледат онлайн. То се предаваше от зала „Май“, където обичайно заседава местният парламент. Подробни материали за предложенията от дневния ред се съдържат на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

На сесията на местния парламент в Сливен утре - гласуват бюджета за 2024 г.

„Оптимист съм и винаги вярвам в здравия разум у хората, още повече в тези, обвързани политически и партийно. Ще бъде много неприятно, ако бюджетът за 2024 г. не бъде приет“. Такова мнение изрази кметът Стефан Радев на отправен към него журналистически въпрос за основната финансова рамка на Общината. Гласуването на проектобюджета за 2024 г. е част от дневния ред на предстоящата този четвъртък сесия на местния парламент. По думите му, това ще ограничи Общината да разполага с предвидените средства от новия бюджет, което ще повлияе и на увеличението на заплатите в отделните общински структури. Бюджетът за тази година е на рекордни нива за Общината – близо 200 млн. лв. „Наясно сме, че инфлационните процеси си текат и няма как да се надяваме да купуваме същите стоки, материали и услуги и да плащаме миналогодишните заплати. Това със сигурност ще ограничи дейността на Общината и ще затормози развитието й“, подчерта Радев. Той припомни, че през последните две години не е предлагано увеличение на данъците и таксите. „Ако нямаме действащ бюджет, ще трябва да се ограничим до размера на разходите от 2023 г.“, заяви градоначалникът. Общо 72 точки са включени в дневния ред на сесията на Общинския съвет. Сред тях попадат изменение в една от общинските наредби и стратегията за управление на общинската собственост за 2024-2027 г. На заседанието в четвъртък ще бъде гласувано още партньорството на Общината в проекти на градове и организации - част от мрежата на Програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия. Местният парламент ще решава още дали Общината да кандидатства по обявена процедура, с която ще бъде продължена дейността на Областния информационен център в Сливен. Друга точка е свързана с одобряване на Програма за управление на Община Сливен за мандат 2023 – 2027 г. Общинските съветници ще гласуват и програма за работата на градския парламент през първото тримесечие на тази година. В дневния ред е включено и утвърждаване на тазгодишната програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи и на плана за младежта за 2024 г. Сред точките за гласуване попадат още културният календар на Общината за тази година и утвърждаване на списъка на общинските жилища по предназначение. Сесията ще се проведе обичайно в зала „Май“ от 9 часа. Повече информация за дневния ред и материалите може да намерите на посочения линк: https://obs.sliven.bg/dneven-red-na-sesiite

Сливен бе домакин на среща на председателите на общинските съвети в България

Съвместно заседание на Управителния и Контролния съвет на Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България /НАПОСРБ/ се проведе в Сливен. В него участва и председателят на местния парламент Димитър Митев, който е член на Контролния съвет на асоциацията. Обект на дискусии бяха финансовият отчет и отчетът за работа на организацията за 2023 г. Бяха очертани и финансовите параметри на проектобюджета за настоящата година. В обсъжданията на еднодневния форум се включи и сливенският градоначалник Стефан Радев. Членовете на сдружението се обединиха около идеята за промени в устава на НАПОС. В хода на обсъжданията те обмениха опит, визираха сходни проблеми и споделиха добри практики от ежедневната си работа. В рамките на срещата бе фиксирана и датата за общо събрание на асоциацията. То ще се проведе на 6 март в град Пловдив. Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България е основана през 2004 г. В нея членуват близо 200 председатели на местни парламенти в България, като броят им ежегодно се увеличава с приемането на нови членове. Седалището на асоциацията е град София, а нейният основен профил на действие е реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество. Снимки: Фейсбук

Бюджетът на Общината за 2024 г. предвижда нови дейности, изпълнение на големи проекти и ремонти на улици и тротоари

Връщане към нормалността. Така кметът Стефан Радев определи днешното публично обсъждане на проектобюджета на Община Сливен за 2024 г. По думите му за първи път от две години насам, разглеждането на основната финансова рамка на общината протича в началото на годината, през обичайния период, което според него е добре. Като ползотворна определи пред журналисти кметът Стефан Радев днешната дискусия във връзка с проекта за бюджет за 2024 г. „Бюджетът за 2024 г. е на рекордна стойност – близо 200 млн. лв. Голяма част от средствата отново са насочени в образованието. За втора поредна година и въпреки инфлационните процеси, няма да има увеличение на данъци и такси за нашите съграждани. Смятам, че това е добре, предвид двете трудни години и повсеместното увеличение на цените на стоките и услугите“, подчерта градоначалникът. Това според него е и основното, с което може да се характеризира тазгодишният бюджет. Стефан Радев коментира и заложеното, минимално, според него, увеличение на възнагражденията в общинската администрация. „Ние залагаме на по-високо увеличение от това, което получаваме като субсидия от държавата. То ще бъде около 10 процента за тази година“, посочи кметът. Планираните приходи общо за 2024 г. са в размер на 199 247 499 лв. В сравнение с предходната година, те се увеличават с 6,1 процента. „Основните мероприятия, които изпълнява Общината, са обезпечени. Предстоят нови дейности през настоящата година. Предвидили сме средства за отчуждаване на имотите по южния фронт на ул. „Г. С. Раковски“ – от Двата аслана до Новоселски мост, за да можем да започнем разширението в тази част. Една идея, която е на моите години“, заяви още кметът. Сред предстоящите дейности той открои големите проекти, които се подготвят още от миналата година – Индустриалният парк и фотоволтаичната електроцентрала. „През следващите четири години ще заложим и на възстановяване на тротоарите и уличните настилки в града“, бе категоричен Радев. Общият размер на разходната част за 2024 г. е 199 247 499 лв. Тя е разработена с отчитане на някои по-важни изисквания - създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2024 г.; финансово осигуряване на предложенията, направени от второстепенните разпоредители с бюджет. Изготвянето на разходната част е съобразена и с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. Тя е в съответствие с настъпилите структурни промени в натуралните показатели, както и с ръста на разходите за възнаграждения – повишаване на размера на минималната работна заплата – от 780 лв., на 933 лв. от 1 януари 2024 г. В рамките на публичното обсъждане бяха дискутирани някои от перата, заложени в проектобюджета и функции на Общината. Бяха чути различни мнения от присъстващите. Сред тях беше и председателят на Общинския съвет Димитър Митев, който припомни, че пред осем години Община Сливен е била със 19 големи възбранителни имота. Днес тя вече няма просрочени задължения. На общественото обсъждане присъстваха зам.кметовете Румен Иванов, Камен Костов, общински съветници, кметове на населени места, кметски наместници, експерти и граждани. Проектът за бюджет предстои да бъде разгледан от постоянните комисии на местния парламент и внесен за гласуване на заседание на Общинския съвет. Разчетите по отделните финансови пера могат бъдат разгледани в прикачените по-долу файлове.

На 26 януари в Сливен - публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2024 г.

Публично обсъждане на Проекта за бюджет на Общината за 2024 г., предстои в Сливен. То ще се проведе на 26 януари в зала „Май“. Началният час е 10 часа. Канят се гражданите на община Сливен, кметове на кметства, кметски наместници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена, общински съветници и други да вземат участие в публичното обсъждане. Повече детайли от Проекта за бюджет 2024 г. – в прикачените файлове:

С историческа възстановка и поднасяне на цветя Сливен отбеляза 146 години от Освобождението си от османско иго

Сливен отбеляза 146 години от Освобождението на града от османско иго. На площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“ свещеници от храм „Св. Николай Мерликийски Чудотворец“ отслужиха заупокойна молитва и благодарствен молебен в памет на загиналите. След това кметът Стефан Радев поднесе цветя в знак на признателност към героите, отдали живота си за свободата на града. Пред журналисти той коментира, че напоследък празниците често са разделителна линия в обществото. По думите му обаче празникът е съпреживяване на историята и повод за обединение на хората. „На днешния ден отдаваме почит и признателност на всички онези, които са дали живота си за свободата на България и Сливен, в това число и нашите войводи и борци за свобода, в това число и всички воини в Руско-турската освободителна война. 17 януари е едно ново начало за нашия град, който се надявам, че ще има още по-славни дни и от славното ни минало“, заяви Стефан Радев. Цветя поднесоха още председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, областният управител Маринчо Христов, заместник-командирът на Център за подготовка на специалисти полковник Данчо Николов, представители на образователни и културни институции, граждани. Цветя бяха поднесени от името на Сливенска митрополия, народните представители Десислава Танева, Мария Белова и Татяна Султанова и от директора на ОДМВР комисар Димитър Величков. Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“ направи възстановка „Освобождението на град Сливен 1878 г.“. Организатори на събитието бяха Община Сливен, митрополията и регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“.

Сливен се сбогува с Дядо Иоаникий

Катедралният храм „Св. Великомъченик Димитър“ беше тесен, за да побере всички, архиереи, свещеници, монаси и православни християни, които изпратиха Дядо Иоаникий, който напусна земния си път на 9 януари. Поклонението пред паметта му започна в следобедните часове на 10 януари. Вечерта беше отслужено монашеско опело от Негово Преосвещенство Агатополски епископ Йеротей и свещеници от Сливен. От сутринта на 11 януари започнаха прощални песнопения и молитви. Негово Високопреосвещенство Варненският и Великопреславски митрополит Йоан, избран от Светия синод за наместник, отслужи заупокойна света литургия и опело на митрополит Иоаникий, в съслужение с митрополити от страната. Великотърновски митрополит Григорий прочете слово от името на Българския патриарх Неофит и Светия синод за тежката загуба на „изрядния архипастир“, „високодуховен архиерей“, „ревнител за единството на Църквата“ … - Иоаникий. „Дълголетното му служение като архипастир в Сливенска епархия и плодовете от неговия труд го поставят редом с имената на най-големите архиереи от най-новата история на Православната ни църква – достоен приемник и продължител на делото на именити предшественици", се казва в словото. Кметът на Сливен Стефан Радев заяви, че загубата е не само за Сливен и епархията, но и за цяла България. От името на жителите на Сливен той благодари за възможността да познава и общува с митрополит Иоаникий. „Името му няма да се забрави в Сливен. Той ще остави светла и дълбока диря в нашата история. Беше човек, който говореше тихо, но чийто глас се чуваше силно. Иоаникий беше истински водач, какъвто трябва да бъде всеки един пастир за стадото си. Щастлив е всеки, който имаше възможност да се докосне до неговата мъдрост и до неговата доброта“, каза Радев. Да се прости с него дойде също председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев, който заяви, че загубата е непрежалима и цялата общност скърби за духовния си водач. Кметът на Бургас Димитър Николов също присъства на опелото и сподели, че Иоаникий му е давал съвети да се грижи с любов за хората. „Личните ми срещи с него ме впечатляваха с неговата доброта, включително позитивна увереност в бъдещето и в любовта на хората“, каза Николов. Сред присъстващите бяха още кметове на общини, общински съветници, заместник-кметове, ръководители и членове на държавни институции, много миряни от Сливен и региона. С литийно шествие тялото на владиката беше изведено до последния му дом - в двора при олтара на храм „Св. Великомъченик Димитър“.

Новите зам. председатели на Общински съвет-Сливен са Момчил Пантелеев, Кольо Милев и Стефан Пасков

На днешната сесия на Общинския съвет бяха избрани новите зам. председатели за мандат 2023-2027 г. Това са Момчил Пантелеев, Кольо Милев и Стефан Пасков. Точката бе част от предварителния дневен ред на заседанието. Общо 28 точки бяха дискутирани и гласувани от общинските съветници. 4 от тях влязоха като допълнителни. Две от предложенията бяха оттеглени. Едното бе за определяне на състава на Комисията по символика, второто – за актуализация на възнагражденията на общинските съветници. Беше гласувано единодушно определяне на представители на местния парламент и на Общината в различни местни, национални организации и сдружения. Сред тях попадат Националното сдружение на общините в България /НСОРБ/, Националното сдружение на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/, Регионалната асоциация на общини „Тракия“ /РАО „Тракия“/ и др. В рамките на заседанието бяха определени и съставите на комисиите - към Общински фонд „Ин витро“, по стипендиите, а също и новият състав на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“. План-сметката за чистота за тази година и изменението на правилника за организация и дейността на Общинския съвет, също бяха подкрепени. Общинските съветници гласуваха още утвърждаване на миналогодишните отчети на Комисията по символика, на Общински фонд „Култура“ и годишния план за използване на дървесина. Обичайните разпоредителни сделки с общинско имущество и отпускане на финансови помощи, също бяха подложени на гласуване. Сесията днес започна с едноминутно мълчание в памет на Негово Високопреосвещенство сливенския митрополит Иоаникий, който почина на 9 януари. Пълен запис от сесията може да гледате на посочения линк: https://www.youtube.com/watch?v=EgMcyb8Im_g

Сливенският Общински съвет прие план-сметката за чистотата за 2024 година

С 25 гласа „за“ местният парламент в Сливен подкрепи предложението за план-сметката за чистотата за 2024 г. Точката бе част от дневния ред на днешното заседание на общинския съвет. Пред журналисти кметът Стефан Радев изрази удовлетвореност, че множеството разговори, които са проведени с общинските съветници, са успели да доведат до разбиране от тяхна страна. „Предложеното повишение в план-сметката за тази година ще ни позволи да увеличим кратността, да отделим повече средства за почистване на нерегламентирани сметища и да увеличим площта на улиците, които се почистват“, изтъкна сливенският градоначалник. „Направеното предложение от Кольо Милев да бъдат още повишени предложените от нас разходи за почистване на нерегламентирани сметища, беше прието. Съгласен съм с увеличението на разходите за чистота. Но винаги съм бил за баланса между възможностите на общинския бюджет и допълнителните дейности по чистотата, които бихме могли да включим и така да разширим обхвата им“, заяви още Радев. Той подчерта, че въпреки приетото увеличение на разходите за чистота, Община Сливен не планира увеличение на таксата за битови отпадъци на домакинствата и бизнеса. Очакваните приходи от таксата за битови отпадъци през тази година са в размер на около 12 млн. лв. Общината ще дофинансира дейностите с близо 7 млн. лв.

Архив новини