Новини

Церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск`2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към ТУ-София

Четиристотин шейсет и седем абсолвенти от випуск`2022 на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Софийски Технически университет получиха днес на тържествена церемония своите дипломи. Събитието се проведе в залата на Драматичен театър „Стефан Киров“ и събра на едно място ръководството на висшето техническо училище, представители на академичния състав, на бизнеса, директори и представители на институции в града, студенти, международни партньори, общественици и граждани. Сред присъстващите бе зам.кметът Румен Иванов, който връчи поздравителен адрес от името на кмета Стефан Радев. В него градоначалникът поздравява всички студенти, завършили успешно обучението си. Той им пожелава още да бъдат вдъхновени, мъдро да отстояват принципите си и да вярват, че най-доброто за тях тепърва предстои. „Този празничен миг е наградата за вашето усилено обучение, усърдна подготовка и несломима воля да се усъвършенствате и ознаменува избора на верния път за бъдещата ви реализация“, пише още в поздравленията от кмета Радев. В тях той използва случая да поздрави също зам.-ректора на „Факултет и Колеж-Сливен“ проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков за дългогодишните усилия и енергия в развитието на основните звена на ТУ-София в Сливен. „През годините Вие успяхте да наложите и да откроите доброто име на Инженерно-педагогически факултет и Колеж – Сливен към Софийския Технически университет, превръщайки го в конкурентно и висококвалифицирано висше учебно заведение. На Вас и целия академичен състав пожелавам здраве, енергия, успехи и още много абсолвенти! На добър час!“, завършва Стефан Радев. Приветствие към всички и най-добри пожелания отправиха още ректорът на ТУ-София проф. дн инж. Иван Кралов, зам.-ректорът на „Факултет и Колеж-Сливен“ проф. д.т.н. инж. Станимир Карапетков и преподаватели. На официалната церемония 62 професионални бакалаври, 100 бакалаври и 305 магистри получиха своите дипломи за висше образование. Във випуска на завършващите са и първите 25 педагози, успешно дипломирали се по специалността „Педагогика”. Част от дипломите на абсолвентите връчи председателят на Постоянната комисия по образование, наука, култура и вероизповедания към Общински съвет-Сливен Лидия Димитрова, която бе сред официалните гости на събитието. В Сливен има три основни звена на Технически университет–София - Инженерно-педагогически факултет, Колеж – Сливен и Департамент за квалификация и професионално развитие на учители – Сливен. В момента тях се обучават 1295 студенти по образователно-квалификационните степени „бакалавър“, „магистър“, „професионален бакалавър“. Към днешната дата в Инженерно-педагогическия факултет се обучават 30 докторанти. Обучението в Сливен се води от 79 щатни преподаватели, от които хабилитираните са 34. В звената в Сливен има 12 асистенти, 28 главни асистенти, 5 старши преподаватели, 25 доценти, 9 професори. През годините Инженерно-педагогически факултет и Колеж–Сливен развива богата научноизследователска и международна дейност. Днешната церемония завърши с изпълнения на сливенския Ансамбъл за народни песни и танци.

Местният парламент одобри предложението на кмета Стефан Радев за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради

С 26 гласа „за“ общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Стефан Радев за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради. Така финансовата помощ от общинския резерв към сдруженията на собствениците, нараства от досегашните 300 хил. лв. на 1 млн. лв. Удължава се и крайният срок за подаване на заявления за общинското подпомагане. С оглед на това да се даде възможност на всички, отговарящи на условията за кандидатстване, той бе удължен до 3 февруари. Общо 46 точки разгледа и гласува местният парламент на днешната редовна сесия. Сред тях бе предложението за промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Причината е текстове от Наредбата, които не съответстват на сега действащия Закон за местните данъци и такси и Кодекса за международно частно право и се налага да бъдат премахнати. В хода на заседанието бе гласувана промяна на сумата на поетия от Общината дългосрочен дълг през 2019 г. по проект, свързан с туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура. Той предвижда основно ремонт на пътническата въжена линия и на няколко емблематични къщи-музеи в Сливен. Допълнителните строителни разходи заради високата инфлация налагат увеличение на сумата на общинския дълг от 3 млн. на 4, 6 млн. лв., като условията по договора за дългосрочен заем ще останат същите. Подкрепа получи и предложението Общината да кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Петров“ в Сливен. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост. На сесията бяха гласувани още отчетите за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за второто полугодие на 2022 г., а също и за дейността на Комисията по стипендии за изминалата година. Други приети точки са Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2023 г. С решение на Общинския съвет бе упълномощен представител на Община Сливен в извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“. В рамките на сесията бе гласуван и избор на нов управител на „ДКЦ 1-Сливен“. След проведен конкурс мястото заема д-р Атанас Грунов. В дневния ред бяха включени също обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани.

Местният парламент ще решава за увеличение на общинската помощ към сдруженията на собствениците

Три допълнителни точки предстои да влязат в дневния ред на утрешната и първа за тази година редовна сесия на местния парламент в Сливен. Това обяви днес председателят Димитър Митев на обичайната си пресконференция пред журналисти. Така точките ще станат общо 46. Първата допълнителна е внесеното от кмета Стефан Радев предложение за увеличаване на сумата за енергийното обследване на жилищните сгради. Досега гласуваната от местния парламент сума беше в размер на 300 хил. лв. С оглед на големия интерес от страна на сдруженията на собствениците кметът предлага тя да бъде увеличена на 1 млн. лв. Така всички сдружения, които искат да кандидатстват по програмата за саниране, ще имат възможност да се възползват от общинската финансова подкрепа. Кметът предлага и удължаване на крайния срок за подаване на заявления за общинската помощ, който от 27 януари да се удължи до 3 февруари. По отношение на втората допълнителна точка председателят Митев посочи, че тя касае промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Той поясни, че става въпрос за текстове от Наредбата, които не съответстват на сега действащия Закон за местните данъци и такси и Кодекса за международно частно право и се налага да бъдат премахнати. Третото допълнително предложение е за тръжна процедура. На сесията утре общинските съветници ще решават още за промяна на сумата на поетия от Общината дългосрочен дълг през 2019 г. по проект, свързан с туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура. Той касае основно ремонт на пътническата въжена линия и на няколко къщи-музеи в Сливен. Причината, по думите на Митев, е недостиг на планираните средства за строително-монтажни работи на някои от обектите, вследствие на високата инфлация. Допълнителните разходи налагат увеличение на сумата на общинския дълг от 3 млн. на 4, 6 млн. лв. Той подчерта, че условията по договора за дългосрочен заем остават същите. Предстои да бъде гласувано и предложение Общината да кандидатства с проект за модернизация на образователната среда в ОУ „Димитър Петров“ в Сливен. Процедурата е по Националния план за възстановяване и устойчивост. Ще бъдат гласувани още отчетите за дейността на местния парламент и постоянните му комисии за второто полугодие на 2022 г., а също и за дейността на Комисията по стипендии за изминалата година. Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, както и утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2023 г., също попадат сред точките в утрешния дневен ред. Общият брой на общинските жилища е 449. От тях са предвидени 195 за предоставяне под наем, 183 - за продажба, ведомствени – 54 и резервни – 17. На заседанието ще бъде гласувано и упълномощаване на представител на Община Сливен в извънредно заседание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от „ВиК-Сливен“. В днешната пресконференция се включиха един от зам.председателите на Общинския съвет Соня Келеведжиева и председателят на Постоянната комисия по общинска собственост и местно самоуправление Керанка Стамова. Сесията е насрочена за 9 ч. на 26 януари в зала „Май“.

Заявления за общинската помощ при санирането ще се приемат от 23 до 27 януари

От 23 до 27 януари, включително, сдруженията на собствениците могат да подават заявления за отпускане на финансова помощ от Община Сливен за енергийното обследване на жилищните сгради. Документите ще се приемат на обявените дати, от 8 до 16,30 часа, в Центъра за административно обслужване в сградата на администрацията /откъм фонтаните/. Право за участие имат сдруженията, които ще кандидатстват по Националната програма за енергийна ефективност. Предложението на кмета Стефан Радев за финансовата подкрепа бе одобрено от общинския съвет още през ноември м.г. На 17 януари обаче съветниците заседаваха извънредно, и приеха изменения във вече взетото решение. „Всъщност, в края на годината излезе крайният вариант на Националната програма за енергийна ефективност, който беше много различен от по-рано обявения за обществено обсъждане. На практика, одобреното вчера решение на общинския съвет бе прецизирано и е в съответствие с новата програма“, посочи кметът. Финансовата подкрепа от Общината ще е в размер на 50% от стойността на енергийното обследване, което ще бъде извършено от наетите от сдруженията фирми-изпълнители. Общият размер на предвидените от местния бюджет средства е 300 000 лева. Заявления ще се подават само на хартия в Центъра за административно обслужване. Те ще бъдат разглеждани по поредността на входирането им в администрацията, на принципа за правото на първия. За да се спази поредността, няма да се допуска кандидатстване по електронен път. Заявленията ще бъдат разглеждани от комисия, чиито заседания ще са публични. „От обратната връзка, която получаваме от сдруженията, очакваме засилен интерес във времето на обявения срок. Много от тях вече разполагат с необходимата документация, съгласно обявените от Общината изисквания при кандидатстването“, отбеляза Стефан Радев. Кампанията на Община Сливен бе първата по рода си в страната. Целта бе гражданите да бъдат поощрени и улеснени при кандидатстването пред Националната програма за енергийна ефективност, за да има повече санирани жилищни сгради в Сливен. Създадена е прозрачна и коректна организация за регистриране на постъпилите заявления за общинската помощ.

С ритуал-поклонение Сливен отбеляза 145 години от Освобождението си

Граждани, общественици, организации и ученици се стекоха днес на площад „17 януари“ в сливенския кв. „Клуцохор“. Поводът бе общоградският ритуал-поклонение за отбелязване на 145-годишнината от Освобождението на Сливен от османско иго. В словото си за една от най-паметните и преломни дати в историята на града кметът Стефан Радев подчерта, че тя олицетворява свободата на духа, жаждата и усилията на плеядата от знайни и незнайни герои, които с перо и оръжие в ръка са воювали днес жителите на Града под Сините камъни да се наричат свободни. Той посочи още, че сливналии имат много основания да се гордеят, защото техните предци са били в авангарда на всички етапи на Национално-освободителната борба. Не само за Сливен, а за цяла България. „Нека помним, че днешната свобода не е дошла даром. Много свидни синове на нашия град са посветили и дали живота си за Свободата. Пред всички тях имаме дълг. Да пазим и почитаме паметта им! Имаме дълг и към поколенията след нас. Да им оставим един свободен и проспериращ град. Град, в който хората искат, но и намират смисъл и причина да остават, да живеят, да се развиват, да създават семейства и на свой ред да учат децата си на любов към Родината. Поклон пред паметта на всички онези, които посветиха и дадоха живота си за нашата Свобода! Да живее Сливен, да живее България!“, завърши кметът. Заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен по повод освобождението отслужиха свещеници от сливенския Храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. Към края на събитието залп от пушки на почетния караул на Регионален клуб „Хаджи Димитър“ при Национално дружество „Традиция“, огласи сливенския квартал. Ритуалът завърши с поднасяне на венци и цветя пред морената на площада в памет на героите, отдали живота си за Освобождението на Града под Сините камъни. Своята почит отдадоха кметът Стефан Радев, народните представители Мария Белова и Климент Шопов, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.областният управител Антоний Андонов, директорът на ОД на МВР ст. комисар Димитър Величков, културните институти и учебни заведения от град Сливен, военно-патриотични съюзи и граждански сдружения, политически партии, организации, граждани. Венци и цветя бяха поднесени от името на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Иоаникий, на командира на Център за подготовка на специалисти – Сливен полк. Любомир Вачев, народните представители Десислава Танева и Татяна Султанова и от името на началника на Регионално управление на образованието – Сливен Кристияна Станкова. Проявата се организира от Община Сливен, съвместно със Светата Сливенска митрополия и Център за подготовка на специалисти.

Предстои извънредно заседание на Общински съвет-Сливен на 17 януари - вторник

Местният парламент в Сливен се събира на извънредно заседание на 17 януари, вторник. За това информира неговият председател Димитър Митев. Дневният ред съдържа една точка. Ще бъде обсъдено предложение на кмета Стефан Радев за промяна на взето решение на местния парламент на сесията на 17 ноември м. г., свързано с отпускането на 300 хил. лв. от Общината за подпомагане на сдруженията на собствениците за обследването за енергийна ефективност. Промяната във вече взетото решение се налага, за да бъде прецизирано и допълнено в съответствие с по-късно приетите насоки на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Обичайно, сесията ще се проведе в зала „Май“ от 15.30 ч.

Стартира приемът на документи за първата за тази година сесия на Общински фонд „Култура“

Общински фонд „Култура” започва набиране на проектни предложения в областта на културата, тематично свързани със Сливен и сливенския край. Проектите могат да се подават от 6 януари до 15 март, включително, в деловодството на Общинска администрация. Пълният комплект документи, необходими за кандидатстване, ще са достъпни на официалната страница на Общински съвет Сливен – http://www.obs.sliven.bg. Съгласно Правилника за работа на фонда, право да подават проекти имат организации, културни институти и индивидуални дейци на културата от страната и чужбина. Общински фонд „Култура” при Община Сливен допуска и подкрепя финансово стойностни образци на културата, допринасящи за съхраняване и обогатяване на духовния живот на региона. Проектите могат да бъдат в различни форми на музикалното изкуство, художествени или литературни произведения, документални филми, изследователски трудове, свързани с културно-историческото наследство на Сливен, творчески продукти на млади сливенски дарования и др. Подробна информация вносителите на проекти могат да получат в Дирекция „Образование, култура и връзки с обществеността” на Община Сливен, при секретаря на фонда. Телефони за контакт: 044/611-221; 0879 59 90 54. Снимка: Архив

Честита Нова Година!

На площада пред сградата на Общината десетките дошли изпратиха 2 022 г. и с надежда за по-добро отправиха поглед към новата. Точно в полунощ приветствие към всички жители на общината отправи кметът Стефан Радев. Той пожела здраве и благополучие на всички сливналии у нас и в чужбина. "Нека 2 023 г. да е мирна, здрава, благодатна и донесе щастие за хората по света. Да благодарим на отминалата 2 022 г., че ни даде опит, направи ни по-силни и уверени! Предстои да надграждаме постигнатото, да помагаме на хората в стремежа на всички за по-добър живот. Пожелавам здраве, късмет и успехи на всички, най-вече на децата, защото заради тях продължаваме смело напред, защото трябва да сме добрият пример, за да изпълним със смисъл бъдещето им. Здраве, благоденствие и берекет за сливенските семейства и всички наши съграждани в България и по света", написа на официалната си Фесбук-страница кметът. За настроението на присъстващите на площада се погрижиха група "Конкурент" и Ансамбълът за народни песни и танци, с ръководител Диан Митев. Всеки желаещ получи баница с късмети и чаша вино.

Започна ХХI Регионален фолклорен събор „Зимни празници“ 2022 в село Мечкарево

20 певчески и обредни формации от страната и региона днес си дадоха среща в традиционния събор „Зимни празници“ в сливенското село Мечкарево. 21-ото издание на регионалната фолклорна проява се завръща след двегодишно прекъсване. Гост на събитието бе кметът Стефан Радев, който даде официалното начало на конкурсната надпревара. Той използва случая да благодари на кмета на село Мечкарево Георги Стоянов, на местното Читалище „Просвета 1925” и на всички ангажирани със съхраняването на дългогодишната традиция на празника вече 21 години. „Благодаря на всички участници и нашите гости за това, че отново ще сътворят фолклорен празник тук, на откритата сцена. Поздравявам многоуважаемото жури, което от години е част от тази традиция и придават необходимото ниво, за да привличаме все повече участници и състави. Радвам се, че виждаме все по-млади хора, което означава, че изпълняваме основната функция на тези събития – да предаваме на младите поколения българските традиции и обичаи, тяхната красота и богато съдържание“, заяви още от откритата сцена кметът Радев. Той пожела на всички здрава, щастлива и мирна Нова година, която да върне на целия свят нормалността и да остави в миналото пандемията, войната и поредицата от кризи. На свой ред кметът на селото Георги Стоянов приветства всички участници и гости с „Добре дошли!“, като им пожела успешно представяне. Той изрази надежда, че с общи усилия и желание, традицията ще бъде продължена и занапред. Съборът „Зимни празници” е с конкурсен характер и основните му цели са да популяризира традиционните български фолклорни обичаи свързани със зимните народни празници, както и представяне богатството на националното ни песенно и танцово изкуство. Пред публиката състави от различни възрастови групи ще представят обред или фрагмент от зимен обред. Сред тях са „Варвара, Сава, Никулден“, „Сватосване – годеж“, „Игнажден“, „Посрещане на коледари“, „Седянка“, „Господинов ден“, „Караманов ден“, “Побратимяване – хващане на арътлици“. В програмата е включено и автентично изпълнение на коледарските групи. Тази година в събора гостуват формации от Ямбол, Бургас и Хасково. В рамките на днешния празник ще се проведат следните конкурси - за най-точно възпроизвеждане на зимен обред, на фрагмент от обред, за изпълнение на обреден танц, за обредни хлябове и сурвакници. Изпълненията на участниците ще бъдат оценявани от професионално жури с председател - доц. д-р Владимир Демирев, етнолог и фолклорист и членове - Иван Стоянов, музикант и хореографът Станка Иванова. Съставите, представили се най-добре, ще бъдат отличени с първо, второ и трето място. Наградите са парични и са осигурени от Общински съвет - Сливен. Всички участвали състави ще получат диплом и сувенир. Сред присъстващите на днешното официално откриване бяха още народните представители Десислава Танева и Татяна Султанова, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, зам.кметът Пепа Чиликова, кметове на населени места и граждани. Програмата на събора продължава през целия ден. „Зимни празници” се организира от Община Сливен, Кметството и Читалище „Просвета 1925”, с. Мечкарево.

Димитър Митев поздравява жителите на община Сливен с Коледно-новогодишните празници

Скъпи съграждани, В навечерието на един от най-светлите християнски празници – Рождество Христово, приемете искрените ми и сърдечни поздравления! Изпращаме нелека година, изпълнена с предизвикателства, но и успехи. През изминалото време, всеки от нас имаше своите силни и слаби моменти. Но точно те каляват духа ни, карат да преосмисляме собствените си действия, приоритети и цели занапред. Нека бъдем по-позитивни, изпълнени с надежда и вяра. Пожелавам на вас и семействата ви светли празнични дни! Бъдете здрави, упорити в начинанията си, радвайте се на още много успехи и късмет! Честито Рождество Христово! Димитър Митев Председател на Общински съвет-Сливен

Ето какво гласуваха на днешната сесия общинските съветници

На днешната си редовна сесия местният парламент одобри с мнозинство предложението абонаментната карта за една линия за лица с увреждания с над 71 % и с над 50 % увреждане на долни крайници, да бъде намалена от 25 лв. на 15 лв. Предложението бе допълнено в хода на дискусията, като се дава възможност на посочената група лица, да използват всички линии на градския транспорт срещу абонамент от 20 лв. „Надявам се да сме удовлетворили голяма част от очакванията на тези хора“, коментира кметът Стефан Радев. През лятото тази година той проведе среща с представители на съюзните организации на хората с увреждания в Сливен. Пред тях тогава кметът пое ангажимент да бъде преразгледана ценовата тарифа и те да бъдат компенсирани, ползвайки намаления за пътуванията. По отношение на приетата и одобрена за 2023 г. план-сметка за дейностите по събиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, кметът подчерта, че Общината не променя размера на таксата за битови отпадъци, и че тя е една от най-ниските в цялата страна. Одобрение днес получи и изменението на две от общинските наредби. Едната е за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Промяната се изразява основно в процедурата за приемане на размера на таксата за битови отпадъци, както и въвеждане на някои изменения в размера на таксите за ползване на училищна база. Въвежда се и ограничение в размера на таксата за издаване на данъчна оценка. Втората наредба, за която беше гласувано изменение, е за обществения ред. То се налага заради промените в Закона за защита на околната среда от шум, като по-висш нормативен акт. Съгласно новите текстове вече ще се изисква становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шум в околната среда. В хода на сесията бе гласувана и актуализацията на бюджета. По думите на кмета Радев тя касае основно увеличение на приходната част, повечето, от която ще бъде прибавена в резерва. По-значителните суми, с които се увеличават разходите са за отпускане на средства за ремонт на тротоари в кв. „Клуцохор“, възстановяване на щетите от наводнението в село Николаево, както и традиционните размествания по Капиталовата програма. Местният парламент се обедини в решението Община Сливен да не изпраща свой представител за участие в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“-Сливен. Подкрепа получиха и предложенията от дневния ред за даване на съгласие Общината да кандидатства с проекти в сферата на образователната среда, както и в областта на социалните услуги и личната помощ. В рамките на заседанието бяха гласувани и програмите на местния парламент за първото тримесечие на 2023 г., за развитие на читалищната дейност за 2023 г. и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост.

Общинският съвет заседава утре - на 15 декември

Две допълнителни предложения предстои да бъдат внесени в дневния ред на утрешната сесия на Общински съвет-Сливен утре. Това заяви днес пред журналисти председателят на местния парламент Димитър Митев. Едното касае упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация“-Сливен, което е насрочено за 15 декември. Второто касае откриване на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на помещение във фоайето на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ в кв. „Речица“ за павилион за продажба на закуски. 41 точки съдържа предварителният дневен ред на сесията. Като по-важни председателят Митев определи предложените изменения на две от общинските наредби. Едната е за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен. Предлага се отмяна на досега действащия чл. 16 от Наредбата, като се създава нов. Като основен аргумент за промяната той изтъкна сегашната тромава процедура, при която таксата за битови отпадъци се определяше в самата Наредба веднъж годишно. Това по думите му е създавало проблем при необходимост от увеличение или намаление на таксата. С така предложеното изменение таксата ще се определя с решение на Общинския съвет, с което се приема план-сметката за чистота за съответната година. Промяна в същата наредба ще има и в издаването на удостоверение за данъчна оценка - 0.08 промила върху данъчната оценка, но не по-малко от 5 лв. „Тъй като понякога тази сума може да бъде драстично висока, за да не се натоварват гражданите допълнително, се налага ограничение сумата да не надвишава 100 лв.“, обясни Митев. Ако изменението в наредбата бъде прието, то ще влезе в сила от 1 януари 2023 г. Втората наредба, чиято промяна ще гласуват утре общинските съветници, е за обществения ред. Митев обясни, че тя се налага заради изменението в Закона за защита на околната среда от шум. Според него освен протокол, вече ще се иска и становище на Регионална здравна инспекция относно спазване на граничните стойности на показателите за шум, определени с наредбата по чл. 11, т. 5 от Закона за защита от шум в околната среда. И на тази сесия ще бъде гласувана актуализацията на бюджета. Тя е свързана с допълнителни приходи от данък от придобито имущество, от наеми, такси и др. Разходната част е свързана с отпускане на средства за овладяване на бедственото положение в село Николаево, за отводнителни дейности и осигуряване на техника в една от гимназиите в Сливен. На заседанието ще бъдат гласувани и няколко точки за даване на съгласие Общината да кандидатства с проекти в сферата на образователната среда, както и в областта на социалните услуги и личната помощ. Общинският съвет ще гласува и внесеното от кмета Стефан Радев предложение за изменение на тарифата за превоз на пътници от „Пътнически превози“ Сливен ЕООД. През лятото сливенският градоначалник покани на среща представители на съюзните организации на хората с увреждания в Сливен. На нея сливенският градоначалник пое ангажимент да бъде преразгледана ценовата тарифа и те да бъдат компенсирани, ползвайки намаления за пътуванията. Ако предложението получи подкрепа, абонаментната карта за една линия за лица с увреждания с над 71 % и с над 50 % увреждане на долни крайници, ще бъде намалена от 25 лв. на 15 лв. Предстои да бъдат гласувани и програмите на местния парламент за първото тримесечие на 2023 г. и за развитие на читалищната дейност за 2023 г. В дневния ред са включени и обичайните разпоредителни сделки с общинска собственост, отпускане на финансови средства и помощи на граждани. Сесията ще се проведе в зала „Май“ от 9 ч.

Архив новини