Отчети

Отчет за дейността на Общински съвет Сливен за периода 01.07.2022-31.12.2022 г.

Отчет за дейността на Общински съвет Сливен за периода 01.01.2022 - 30.06.2022г.

Отчет за дейността на Общински съвет Сливен за периода 01.07.2021-31.12.2021г.

Отчет за дейността на Общински съвет Сливен за периода 01.01.2021 - 30.06.2021г.

Отчет за дейността на Общински съвет Сливен за периода 01.07.2020 - 31.12.2020г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНИСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.01.2020-30.06.2020ГОД.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-СЛИВЕН ЗА ПЕРИОДА 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА СЛИВЕН ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

Отчет за обществен превоз на пътници по чл.16ж от Наредба №2/15.03.2002г. и чл.7, §2 от Регламент(ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. за 2021г.

Отчет за обществен превоз на пътници по чл.16ж от Наредба №2/15.03.2002г. и чл.7, §2 от Регламент(ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. за 2020г.

Отчет за обществен превоз на пътници по чл.16ж от Наредба №2/15.03.2002г. и чл.7, §2 от Регламен(ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. за 2019г.