Отчети

ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВЕН

Отчет на общинската програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Сливен.

Отчет за 2023 г. на Програма за управление на отпадъците на община Сливен 2021 - 2028 г.

Отчет за 2023 г. на Програмата за опазване на околната среда на територията Община Сливен.

Отчет за обществен превоз на пътници по чл.16ж от Наредба №2/15.03.2002 г. и чл.7, §2 от Регламент (ЕО) 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23.10.2007 г. за 2023 г.


Отчет за изпълнение на плана и разходването на събраните на територията на община Сливен туристически данък през 2023 г.

Отчет за работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Сливен

Отчет за дейността на комисията по стипендиите в община Сливен за периода 01.01.2023-31.12.2023 год.

Годишен отчет за дейността и годишната приходно-разходна план-сметка на Общински фонд "Култура" за 2023 год.