Наредби

Наредба за специфичните изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на Община Сливен [ Дата на публикуване: 13 април 2023 г. ]

Наредба за определяне условията и реда, по който спортни обекти и съоръжения, собственост на община Сливен, да се ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и спомагателни дейности 
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 16:21:01, размер на файла: 133.52kB ]

Приложение № 1

Приложение №2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Наредба за условията, критериите и реда за фонансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен

[Дата на публикуване 01 октомври 2020г., Последна актуализация 13.04.2023 год.]

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Приложение № 8

Приложение № 9

Приложение № 10

Приложение № 11

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., Дата на последна актуализация - 29 декември 2021 година]
[ Публикувана в бр.5 15-21 февруари и бр.6 1-7 март 2019 год. на вестник "Сливенски новини" ]

Наредба за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 декември 2018., 16:39:36, размер на файла: 157.16kB ]

Наредба за именуване, преименуване на общински обекти, поставяне, преместване и премахване на художествени елементи на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване - 07 септември 2018 година, 16:36:53, размер на файла: 115.04kB ]
[ Публикувана в бр.29 14-20.2018 год. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен

[ Дата на публикуване - 02 януари 2018 година, 16:33:01, размер на файла: 332.64kB, Дата на последна актуализация - 14 април 2022 год. ]
[ Публикувана в бр.1 12-18.2018 год. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 02 май 2017 година, Дата на последна актуализация - 07 декември 2017 година, 16:29:01, размер на файла: 676.90kB ]
[ Публикувана в бр.16, 28.04.-04.05.2017 г. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
[ Дата на публикуване - 28 март 2017 година, 16:26:33, размер на файла: 300.37kB ]
[ Публикувана в бр.11, 24-30 март 2017 год. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 01 февруари 2017 година, Дата на последна актуализация - 25 април 2019 година, 16:17:20, размер на файла: 390.94kB ]
[ Публикувана в бр.5, 10-16 февруари 2017 год. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 03 януари 2017 година, Дата на последна актуализация - 15 август 2019 година, 16:15:16, размер на файла: 753.2kB ]
[ Публикувана във в-к "Сливен днес и утре" на 06.01.2017 год. ]

Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
[ Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, 16:06:31, размер на файла: 361.60kB , Дата на последна актуализация - 04 април 2024 год. ]
[ Публикувана в бр.47, 16-22 декември 2016 г. и бр.48-49, 23-31 декември 2016 г. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Сливен, свързани с разкопаване на общински терени
[ Дата на публикуване - 27 декември 2016 година, 16:04:46, размер на файла: 147.20kB ]
[ Публикувана в бр.48-49, 23-31 декември 2016 г. на в-к "Сливенски новини" ]

Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 08 ноември 2016 година, Дата на последна актуализация - 29 октомври 2019 година, размер на файла: 238.82kB ]
[ Публикувана в бр.41, 4 ноември 2016 год. на в-к "Сливенски новини"]

  • Приложение 1
    [ Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., 15:35:41, размер на файла: 108.68kB ]
  • Приложение 2
    [ Дата на публикуване: 28 юни 2018 г., 15:36:09, размер на файла: 10.71MB ]

Наредба за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване - 01 ноември 2016 година, Дата на последна актуализация - 31 декември 2021 година]
[ Публикувана в бр.39, 21-27 октомври 2016 г. и бр.40, 28 октомври - 3 ноември 2016 г. на в-к "Сливенски новини" ]

Поправка
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2017 г., 15:24:16, размер на файла: 85.26kB ]

Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на сертификати клас B
[ Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, Дата на последна актуализация - 01 юли 2021 г., 15:22:59 размер на файла: 218.04kB ]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юни 2015 г., 15:21:49, размер на файла: 412.75kB ]

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен
[ Дата на публикуване - 20 декември 2013 година, Дата на последна актуализация - 02 януари 2019 г., 15:20:34, размер на файла: 280.92kB ]

Наредба за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен
[ Дата на последна актуализация - 06 февруари 2020 г., 15:19:37, размер на файла: 349.67kB ]

Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 14 септември 2010 година, Дата на последна актуализация - 03 юни 2019 г., 15:05:44, размер на файла: 155.40kB ]

Наредба за обществения ред на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване - 17 юни 2016 година, Дата на последна актуализация - 02 май 2024 година ]
[ Публикувана в бр.24, 24-30 юни 2016 г. на в-к "Сливенски новини" ]

Поправка [ Дата на публикуване: 09 ноември 2021 г. ]

Наредба за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформено представително и униформено теренно облекло, от служители с лесовъдско образование в общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси"
[ Дата на публикуване: 02 август 2012 г., 10:41:50, размер на файла: 73.40kB ]

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен

[Дата на последна актуализация: 02 май 2024 г.]

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община - Сливен
[ Дата на последна актуализация - 01 април 2021 г., 15:52:43, размер на файла: 710.27kB ]

Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 04 юни 2008 г., 15:51:53, размер на файла: 232.08kB ]

Наредба за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на Община Сливен

[ Дата на публикуване  - 04 март 2021 година, актуализирана на 07 януари 2022 г. ]

Наредба за реда и условията за извършване на търговска и занаятчийска дейност на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 21 декември 2009 година, актуализирана на 05 март 2013 г., 15:48:19, размер на файла: 214.68kB ]

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Сливен

[ Дата на последна актуализация - 21 септември 2023  г., 15:45:59, размер на файла: 179.26kB ]

Наредба за символиката на Община Сливен
[ Дата на последна актуализация - 20 май 2016 г., 10:53:08, размер на файла: 156.16kB ]

Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2012 г., 10:52:44, размер на файла: 114.85kB ]

Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 05 април 2012 г., последна актуализация - 06 юни 2017 г., 15:41:55, размер на файла: 196.08kB ]

Наредба за управление на общинския дълг на Община Сливен
[ Дата на последна актуализация - 09 ноември 2012 г., 15:41:27, размер на файла: 229.86kB ]

Наредба за управление и разпореждане със земеделски земи от Общинския поземлен фонд и водни ресурси в Община Сливен
[ Дата на последна актуализация - 23 октомври 2020 г., 15:39:29, размер на файла: 278.53kB ]

Наредба за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл. 4 от Закона за общинския дълг
[ Дата на публикуване на сайта на Община Сливен - 13 февруари 2007 г., 15:25:28, размер на файла: 131.53kB, последна актуализация 08 март 2024 г. ]

Наредба за условията и реда за установяване на жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища

[ Дата на публикуване - 06 февруари 2020 г., 15:24:32, размер на файла: 404.94kB, последна актуализация - 03 юли 2023 г. ]

Поправка
[ Дата на публикуване: 07 април 2017 г., 15:13:22, размер на файла: 194.01kB ]

Поправка
[ Дата на публикуване: 13 май 2019 г., 14:32:34, размер на файла: 131.39kB ]