Комисии на Общинския съвет

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ


 1. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ НА АКТОВЕТЕ НА ОБС И КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 2. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ
 3. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ
 4. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
 5. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПОЛИТИКА, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ТРАНСПОРТ
 6. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ
 7. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНА И ЖИЛИЩНА ПОЛИТИКА
 8. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА
 9. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПЕРАТИВЕН КОНТРОЛ
 10. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО
 11. ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ


ВРЕМЕННИ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ за изработване на Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската

ВРЕМЕННА КОМИСИЯ за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели

Временна комисия за изработване на Наредба за актуализация, изменения и допълнения на Наредба за символиката на Община Сливен или нова Наредба за символиката