Дневен ред и материали

Отпечатай дневния ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 27.06.2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в гр. Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. 30-00-865/12-06-2024 Приемане на Наредба за символиката на Община Сливен.
Вносител: Лидия Димитрова-общински съветник
2. 30-00-907/18-06-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
3. 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Приложение към 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
4. 30-00-912/18-06-2024 Изменение на Решение № 5 от 14.12.2023 г., изм. с Решение № 52/11.01.2024 г. на Общински съвет-Сливен относно избор на членове и ръководства на Постоянните комисии на Общински съвет-Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
5. 30-00-870/12-06-2024 Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото тримесечие на 2024 год.
Вносител:Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
6. 30-00-844/06-06-2024 Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2024-2025) за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
7. 30-00-901/14-06-2024 Изменение на Решение № 94/15.02.2024 г. на Общински съвет – Сливен, отнасящо се до утвърждаване на съставите на обществените комисии за избор на носители на наградите на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
8. 30-00-905/17-06-2024 Изменение на Решение №283 от 23.05.2024 г. на Общински съвет Сливен, за отдаване под наем без търг или конкурс за част от общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляваща две помещения №13 и №14, съгласно приложена схема) със северозападно изложение, с обща полезна площ 48 кв. м., находящи се в сградата на бивша аптека „Фарма-Сливен“ ЕООД на бул. „Стефан Караджа“ №2, ет. 1 гр. Сливен.
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник
9. 30-00-873/12-06-2024 Даване на съгласие Община Сливен да подпише Меморандум за сътрудничество със сдружение с нестопанска цел „Югоизточен регионален иновативен център Здраве“.
Вносител: Стоян Марков- зам.- кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-912/01.06.2022 г.
10. 30-00-849/07-06-2024 Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект BG05SFPR002-2.001-0034-С03 „Грижа в дома в Община Сливен“, във връзка с удължаване на услугите по процедура BG05SFPR002-2.001-0034 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
11. 30-00-903/17-06-2024 Увеличаване броя на децата в смесени дневни групи в самостоятелни общински ясли.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
12. 30-00-891/13-06-2024 Дарение на средства за участието на учители от Общински координационен съвет на Сдружение „Синдикат на българските учители – Сливен“ в Юбилейната двадесета международна учителска спартакиада – 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
13.30-00-890/13-06-2024 Дарение на средства за ремонтни дейности на салона на зала „Зора“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
14. 30-00-884/13-06-2024 Избор на управител на „Дентален център - 1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
15. 30-00-895/14-06-2024 Промяна характера на собствеността на сграда, находяща се на ул. „Гео Милев“ №14, гр. Сливен и учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Български Червен кръст“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
16.30-00-715/14-05-2024 Прехвърляне на собственост по §8, ал.2, т.1 и ал.3 от ЗУТ между Община Сливен и физически лица, във връзка с прилагане на влязъл в сила устройствен план.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-851/07-06-2024 Даване съгласие за изменение на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67338.1.1000 – публична общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
18. 30-00-788/28-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.427.136, местност „Рамануша", землище на гр. Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
19. 30-00-781/27-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.433.289, местност "Батмиш", землище на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
20. 30-00-770/23-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.433.288, местност „Батмиш“, землище на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-768/22-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 66041.65.59, местност „Коджа ада“, землище на с. Селиминово.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
22. 30-00-877/12-06-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен представляващ 288/888 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор 67338.433.131, местност "Пандар бунар", землище на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
23. 30-00-782/27-05-2024 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ метално хале със застроена площ 240 кв.м. (бивша сграда на ПУЦ) в кв. 20, парцел II по плана на с. Гергевец, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
24. 30-00-764/22-05-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи 2 (два) броя самостоятелни обекти на ул.„Павел Милюков“ ет. 1, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-874/12-06-2024 Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на село Ковачите, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
26. 30-00-876/12-06-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.583 - общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
27. 30-00-771/23-05-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.433.217 – общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
28. 30-00-825/03-06-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.409.500 по КККР - Сливен, м. „Руините“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
29. 30-00-804/30-05-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.418.237 - общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-789/28-05-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.433.215, 67338.434.465 и 67338.434.611- общинска собственост в землището на гр. Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
31. 30-00-769/23-05-2024 Продажба на имоти - частна общинска собственост, находящи се в с.Новачево, с.Самуилово и в с.Крушаре, общ.Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-737/20-05-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.122.23 – общинска собственост в землището на с. Сотиря.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
33. 30-00-896/14-06-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ – Офис № 1 с полезна площ 40 кв.м., находящ се на II –ри етаж в „Сграда за търговия и услуги № 4“, с идентификатор 67338.547.19.27 по КККР на гр. Сливен с административен адрес: гр. Сливен, бул. Цар Симеон №4.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-879/12-06-2024 Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-878/12-06-2024 Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землището на град Сливен, м. Карандила.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-831/05-06-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща обособена част от едноетажна масивна сграда – автоспирка, с полезна площ 22,5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
37. 30-00-765/22-05-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от общински нежилищни имоти – публична общинска собственост, за разполагане на вендинг-машини за продажба на топли напитки.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
38. 30-00-763/22-05-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с полезна площ 10 кв.м., което е част от сграда с ид. №67338.557.62.7, спортна зала „Васил Левски“, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
39. 30-00-899/14-06-2024 Даване на съгласие „ДКЦ 2 – Сливен“ ЕООД да закупи мамографски DR панел за нуждите на сектор „Образна диагностика“.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
40. 30-00-913/18-06-2024 Дава съгласие "Диагностично консултативен център 2-Сливен" ЕООД да извърши със собствени средства ремонт на асансьорната уредба, находяща се в сградата на дружеството.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
41. 30-00-847/06-06-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабели до имот 67338.99.139 в местност „Кише дермен“, землище гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
42. 30-00-848/06-06-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабели до имот 67338.99.140 в местност „Кише дермен“, землище гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
43. 30-00-846/06-06-2024 Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
44. 30-00-845/06-06-2024 Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на гр. Сливен – кв.“Речица“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
45. 30-00-904/17-06-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 81387.12.6 по КК, находящ се в м. "Гробищата" в землището на с. Чинтулово, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
46. 30-00-875/12-06-2024 Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите.
Вносител: Лидия Димитрова-общински съветник
47. 30-00-906/17-06-2024 Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 г. на Общинския съвет.
Вносител: Лидия Димитрова-общински съветник
48.30-00-911/18-06-2024 Отпускане на финансови помощи.
Вносител: Димитър Павлов - общински съветникДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен


Публикувано на 19.06.2024 г.

 Отпечатай дневния ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, и чл. 33, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам извънредно заседание на Общински съвет Сливен на 06.06.2024 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в гр. Сливен, в зала 105 на община Сливен при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. 30-00-828/05.06.2024 Избор на временно изпълняващ длъжността управител на "Общинска охрана и СОТ" ЕООД.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община СливенДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен


Публикувано на 05.06.2024 г.

 

Отпечатай дневния ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 23.05.2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в гр. Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за

 ДНЕВЕН РЕД:

1. 30-00-643/26-04-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
2. 30-00-677/08-05-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
- Приложение към 30-00-677/08-05-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
3. 30-00-688/09-05-2024 Даване на съгласие при изготвяне на инвестиционен проект за обект: „Изграждане на нова сграда за детска градина в с. Тополчане“, разстоянията на сградата от уличната регулационна линия и съседни поземлени имоти да са съгласно чл. 26 ал. (6) от Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
4. 30-00-671/08-05-2024 Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на „ПАЗАР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ЦВЕТЯ“ АД гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
5. 30-00-666/07-05-2024 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 218/25.04.2024 год. на Общински съвет Сливен за приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ-1-Сливен“ ЕООД гр. Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
6. 30-00-623/23-04-2024 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 193 от 28.03.2024 г. на Общински съвет – Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
7. 30-00-616/22-04-2024 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 125 от 15.02.2024 г. на Общински съвет гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
8. 30-00-664/02-05-2024 Именуване на улица в кв. „Стоян Заимов“, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
9. 30-00-665/02-05-2024 Именуване на улица в кв. „Асеновец“, гр. Сливен.
Вносител: Лидия Димитрова - общински съветник
10. 30-00-672/08-05-2024 Допълнение на Решение № 1177 от 08.09.2022 г. на Общински съвет - Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
11. 30-00-703/10-05-2024 Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП „Озеленяване и гробищни паркове”, гр. Сливен за нов тригодишен срок.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
12. 30-00-714/13-05-2024 Участие на община Сливен в Българска асоциация за паркиране и устойчива градска мобилност (БАПУГМ).
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
13. 30-00-716/14-05-2024 Предложение за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Сливен, за мандат 2024-2027 г. и Районен съд – Сливен, за мандат 2023-2027 година.
Вносител: Станимир Комбалов - общински съветник
14. 30-00-689/09-05-2024 Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ в кв. 75, с. Самуилово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
15. 30-00-708/10-05-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, представляващи терени, за разполагане на временни преместваеми обекти - електрозарядни станции за зареждане на електрически превозни средства.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
16. 30-00-704/10-05-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19, разположен на мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя санитарни възли, помещение за чистачка и тераса, с обща полезна площ 156,37 кв.м., с адрес: гр. Сливен, ул. „Славянска“ №3, ет. 5 на Фондация „Европейски младежки инициативи“. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-633/24-04-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляваща две помещения (№13 и №14, съгласно приложена схема) със северозападно изложение, с обща полезна площ 48 кв.м., находящи се в сградата на бивша аптека „Фарма-Сливен“ ЕООД на бул. „Стефан Караджа“ №2, ет. 1, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
18. 30-00-707/10-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.435.655, местност "Баш чардак", землище на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
19. 30-00-663/02-05-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47980.501.458, находящ се в с.Мечкарево, общ.Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
20. 30-00-662/02-05-2024 Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.116 по КККР-Сливен, м. „Барутни погреби“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-661/02-05-2024 Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.113 по КККР-Сливен, м. „Барутни погреби“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
22. 30-00-660/02-05-2024 Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.117 по КККР-Сливен, м. „Барутни погреби“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
23. 30-00-659/02-05-2024 Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.406.519 по КККР-Сливен, м. „Орта синур“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
24. 30-00-673/08-05-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.539.57 по КККР-Сливен, ул. „Харкан“ № 105, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-674/08-05-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 07613.101.1, 81387.57.131 и 81387.57.134 - общинска собственост в землищата на с. Бяла и с. Чинтулово.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
26. 30-00-675/08-05-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.426.85, 67338.426.214, 67338.426.224, 67338.431.79, 67338.431.90, 67338.435.43 - общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
27. 30-00-687/08-05-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.703.518 по КККР-Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Речица“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
28. 30-00-647/29-04-2024 Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.17, ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физическо лице, във връзка с урегулиране на поземлен имот с идентификатор 67338.539.25 по КККР- гр. Сливен, чрез прилагане на ПУП – ПР за УПИ VI-25, кв.270 по плана на кв. „Клуцохор“, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
29. 30-00-686/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 67338.845.37 по Кадастрална карта, находящ се в м. „Дотлука” в землището на кв.Речица на гр.Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-685/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.63.340 по КК, находящ се в м. „Гайдовец” в землището на с.Бяла, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
31. 30-00-680/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.71.1 по КК, находящ се в м. „Есекчиолу” в землището на с.Бяла, община Сли
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-681/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.71.3 по КК, находящ се в м. „Есекчиолу” в землището на с.Бяла, община Сли
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
33. 30-00-682/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.63.339 по КК, находящ се в м. „Герен тарла” в землището на с.Бяла, община
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-683/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.63.341 по КК, находящ се в м. „Герен тарла” в землището на с.Бяла, община
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-684/08-05-2024 Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 07613.63.342 по КК, находящ се в м. „Герен тарла” в землището на с.Бяла, община
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-676/08-05-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел до ПИ 67338.1.1017, м-ст „Кютюклюка“, землище гр.Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
37. 30-00-651/30-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Гергевец и с. Крушаре, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
38. 30-00-650/30-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Камен и с. Желю войвода, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
39. 30-00-649/30-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Самуилово и с. Гергевец, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
40. 30-00-648/30-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за водопровод и водопроводни отклонения в землището на с. Чинтулово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
41. 30-00-717/14-05-2024 Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 г. на Общинския съвет.
Вносител: Лидия Димитрова - общински съветник
42. 30-00-670/07-05-2024 Отпускане на финансови помощи.
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник
43. 30-00-000/15.05.2024 - Питане и отговор на питане.


ДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен


Публикувано на 15.05.2024 г.

Отпечатай дневния ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 25.04.2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в гр. Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. 30-00-530/08-04-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен.
Вносител: Георги Тенев и Стефка Шевкенова-Пашова - общински съветници
2. 30-00-582/15-04-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
3. 30-00-545/10-04-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
-Приложение към 30-00-545/10-04-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
4. 30-00-488/01-04-2024 Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
-Приложение към 30-00-488/01-04-2024 Бюджетна прогноза за периода 2025-2027 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Сливен.
5. 30-00-535/09-04-2024 Предоставяне за целите на проект № №BG16RFTA001-1.006-0009 „Областен информационен център“ на помещенията в източната част от сградата на Община Сливен на адрес бул. Цар Освободител № 1 етаж I (партер).
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
6. 30-00-532/09-04-2024 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет гр. Сливен от м. юли до м. декември 2023 год., както и на отчетените като неизпълнени в предходния отчет.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
7. 30-00-563/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "ДКЦ 1-Сливен" ЕООД гр. Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
8. 30-00-564/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "ДКЦ 2-Сливен" ЕООД гр. Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
9. 30-00-565/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "Дентален център 1-Сливен" ЕООД гр. Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
10. 30-00-566/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "Общинска охрана и СОТ-Сливен" ЕООД за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
11. 30-00-567/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "Пътнически превози" ЕООД Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
12. 30-00-568/11-04-2024 Приемане годишния финансов отчет на "Индустриален парк Сливен" ЕООД гр. Сливен за 2023 год.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
13. 30-00-577/12-04-2024 Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-603/11.04.2024 г.
14. 30-00-544/10-04-2024 Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през първото тримесечие на 2024 година на Председателя на Общински съвет Сливен и на Кмета на община Сливен.
Вносител: Веселина Куртева - общински съветник
15. 30-00-560/10-04-2024 Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2023 г. на Община Сливен и приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2024 г. на Община Сливен.
Вносител: Пепа Димитрова-Чиликова - зам.-кмет, съгл. Заповед № РД 15-912/01.06.2022 г.
16. 30-00-548/10-04-2024 Приемане на доклад за изпълнението на програмата за развитие на читалищата от община Сливен за 2023 година.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-543/10-04-2024 Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП „Озеленяване и гробищни паркове“ гр. Сливен за нов тригодишен срок.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
18. 30-00-574/12-04-2024 Изменение на Решение № 162/28.03.2024 г. за обявяване на конкурс за избор на управител на "Дентален център-1 Сливен" ЕООД.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-603/11.04.2024 г.
19. 30-00-547/10-04-2024 Изменение на Решение № 86/15.02.2024 г. на Общински съвет - Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
20. 30-00-487/01-04-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.427.110, местност "Рамануша", землище на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-541/10-04-2024 Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД за изграждане на трафопост, върху имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XVII, кв.16 по плана на с.Крушаре, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
22. 30-00-576/12-04-2024 Учредяване на безвъзмездно право на управление върху част от общински обект - публична общинска собственост за разполагане на компактна система за радиомониторинг за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
23. 30-00-546/10-04-2024 Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна издръжка на сградa - публична общинска собственост, находящa се на ул. „Цар Симеон“ №61, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
24. 30-00-525/05-04-2024 Предоставяне безвъзмездно за управление на юридическо лице на бюджетна издръжка на недвижими имоти - публична общинска собственост, находящи се в с. Тополчане, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-452/25-03-2024 Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост без търг или конкурс за дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
26. 30-00-549/10-04-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.549.21.1.19, разположен на мансардния етаж на пететажна административна сграда, състоящ се от 7 броя помещения, 2 броя санитарни възли, помещение за чистачка и тераса, с обща полезна площ 156,37 кв. м., с адрес: гр. Сливен, ул."Славянска" №3, ет. 5 на Фондация "Европейски младежки инициативи".
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
27. 30-00-527/05-04-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на част от общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляваща самостоятелно обособен обект с отделен вход със ЗП 85 кв.м., находящ се на втори етаж от двуетажна масивна сграда - кметство и здравна служба в п-л VI, кв. 17 по плана на с. Голямо Чочовени, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
-30-00-527(1)/11-04-2024 Промяна в предложение с вх. № 30-00-527/05.04.2024 г.
28. 30-00-542/10-04-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен, предназначен за разполагане на един брой светещ едностранен рекламно-информационен елемент - LED дисплей.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
29. 30-00-467/27-03-2024 Откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, представляващи терени, предназначени за разполагане на три броя едностранни рекламно-информационни елементи тип „Пиза“ в УПИ 1, кв. 746 по плана на кв. "Асеновец", гр. Сливен, отреден "за парк" (част от поземлен имот с идентификатор 67338.565.394 по КК на гр. Сливен), съгласно утвърдена схема от Главния архитект на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-477/01-04-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот - публична общинска собственост, представляваща помещение с площ 14 кв. м., обособено като павилион за продажба на закуски, намиращо се до входа на учебната сграда на ПГПЗЕ "Захарий Стоянов", на адрес: гр. Сливен, ул. "Великокняжевска" №1
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
31. 30-00-526/05-04-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищни обекти – павилиони за извършване на търговска дейност, находящи се по бул. „Стефан Стамболов“, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-531/09-04-2024 Продажба на имоти частна общинска собственост, предоставени за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ: поземлен имот 67338.435.676, местност „Башчардак“, землище гр. Сливен и поземлен имот 46694.70.127, местност „Над село“, землище с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
33. 30-00-449/22-03-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ І, кв.16 в с. Градско, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-502/03-04-2024 Продажба на застроен имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ 37530.501.475, с. Ковачите, общ. Сливен, на собственика на законно построени сгради върху него.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-500/03-04-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.401.448 по КККР-Сливен, с адрес: м. „Градището“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-499/03-04-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.701.9 по КККР-Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Речица“, ул. „Девичково“ № 61
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
37. 30-00-497/02-04-2024 Продажба на застроен имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67338.528.2 по кадастралната карта на гр. Сливен, на собственика на законно построена сграда върху него.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
38. 30-00-533/09-04-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.546.175 по КККР-Сливен, с адрес: гр. Сливен, кв. „Клуцохор“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
39. 30-00-534/09-04-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 47980.501.452, находящ се в с. Мечкарево, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
40. 30-00-559/10-04-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 67338.434.717 по КК, находящ се в м. „Плоски рът” в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
41. 30-00-558/10-04-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлени имоти 67338.426.65 и 67338.426.225 по Кадастралната карта, находящи се в м. „Рамануша” в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
42. 30-00-524/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел и ел.провод в землища с. Ковачите и с. Злати войвода, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
43. 30-00-523/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в местност „Батмиш“, землище гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
44. 30-00-522/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на гр. Сливен и с. Чинтулово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
45. 30-00-521/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Тополчане и с. Калояново, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
46. 30-00-520/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Малко Чочовени и с. Чинтулово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
47. 30-00-519/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Гавраилово и с. Селиминово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
48. 30-00-518/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Злати войвода и с. Ковачите, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
49. 30-00-517/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Гавраилово и с. Малко Чочовени, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
50. 30-00-516/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Глушник и с. Калояново, общ. Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
51. 30-00-515/05-04-2024 Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за оптичен кабел в землищата на с. Самуилово, общ. Сливен и гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
52. 30-00-514/05-04-2024 Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел до имот 65303.17.82 в землище с. Самуилово, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
53. 30-00-513/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землище с. Тополчане, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
54. 30-00-512/05-04-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел.кабел в местност „Рамануша“, землище гр.Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
55. 30-00-562/10-04-2024 Отпускане на финансови помощи.
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник


ДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен


Публикувано на 17.04.2024 г.

 Отпечатай дневния ред

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 28.03.2024 г. /четвъртък/ от 09.00 часа в гр.Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за


ДНЕВЕН РЕД:

1. 30-00-339/11-03-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
2. 30-00-373/13-03-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
Приложение към 30-00-373/13.03.2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
3. 30-00-415/15-03-2024 Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 01.01.2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
4. 30-00-430 Дарение на средства за възстановяване на Параклиса "Св. вмчк Георги Победоносец" гр. Сливен.
 Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-455/15.03.2024 г.
5. 30-00-429 Дарение на средства, в подкрепа на дейността на футболните клубове от Община Сливен.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-455/15.03.2024 г.
6. 30-00-374/14-03-2024 Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект BG05SFPR002-2.001-0034-С02 „Грижа в дома в Община Сливен“, във връзка с удължаване на услугите по процедура BG05SFPR002-2.001-0034 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
7.30-00-260/23-02-2024 Създаване на нова социална услуга "Кризисен център", като делегирана от държавата дейност.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
8. 30-00-261/23-02-2024 Създаване на нова социална услуга "Център за временно настаняване", като делегирана от държавата дейност.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
9. 30-00-391/14-03-2024 Приемане на Доклад за проведена годишна оценка за 2023 г. на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Сливен 2021-2027.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
10. 30-00-351/11-03-2024 Отчет за 2023 г. на Програма за опазване на околната среда на община Сливен и отчет за 2023 г. на Програма за управление на отпадъците на територията на община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
11. 30-00-364/12-03-2024 Приемане на Програма за работата на Общинския съвет през второто тримесечие на 2024 година.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
12. 30-00-418/18.03.2024 Създаване на Временна комисия за изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Сливен.
Вносител: Лидия Димитрова - общински съветник
13. 30-00-417/15.03.2024 Актуализиране състава на Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ към Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
14. 30-00-292/01-03-2024 Обявяване конкурс за избор на управител на "Дентален център - 1 Сливен" ЕООД.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
15. 30-00-327/07-03-2024 Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение №19 от 14.12.2023 г. на Общински съвет - Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
16. 30-00-390/14-03-2024 Изменение на Решение №1257/24.04.2014 г. на Общински съвет - Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-372/13-03-2024 Изменение на Решение № 1650 от 27.07.2023 г. за броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
18. 30-00-356/11-03-2024 Изменение на Решение № 1726 от 14.09.2023 г. на Общински съвет - Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
19. 30-00-403/14-03-2024 Изменение на Решение №102 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Сливен.
Вносител: Станимир Комбалов - общински съветник
20. 30-00-410/15-03-2024 Отмяна на Решение № 173, прието на заседание на Общински съвет – Сливен, проведено на 23.04.2020 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-411/15-03-2024 Отмяна на Решение № 1087, прието на заседание на Общински съвет – Сливен, проведено на 30.06.2022 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
22. 30-00-329/07-03-2024 Даване съгласие за изменение на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67338.1.1000 – публична общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
23. 30-00-296/05-03-2024 Даване съгласие за изменение на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 14800.103.45 – публична общинска собственост в землището на с. Гергевец, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
24. 30-00-300/05-03-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в УПИ ХLІІ-538, кв.34, с. Бяла, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-387/14-03-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване частта на Община Сливен в УПИ ХХІІІ-152, кв. 22, с. Новачево, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
26. 30-00-259/23-02-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на общината в поземлен имот с идентификатор 67338.420.157 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“, м. „Барутни погреби“, между Община Сливен и физическо лице.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
27. 30-00-247/21-02-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от физическо лице в ПИ с идентификатор 67338.532.65 по КК - Сливен, ул. „Софроний Врачански“ № 10-а, гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
28. 30-00-409/15-03-2024 Учредяване право на строеж на „Електроразпределение Юг” ЕАД върху имот - общинска собственост за изграждане на трафопост в ПИ с идентификатор 67338.605.45 по КККР – Сливен, кв. „Промишлена зона“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
29. 30-00-336/11-03-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 67338.435.587 – общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-334/11-03-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.431.15, 67338.435.248 и 67338.435.588 – общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
31. 30-00-297/05-03-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.426.222, 67338.433.610 и 67338.410.155 – общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-242/20-02-2024 Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.435.248 и 67338.435.588 - общинска собственост в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
33. 30-00-337/11-03-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.420.192 по КККР-Сливен, м. „Барутни погреби“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-361/12-03-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.441.499 по КККР-Сливен, с адрес: м. „Селището“, град Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-408/15-03-2024 Продажба на имот частна общинска собственост, предоставен за ползване, по реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, съставляващ поземлен имот 67338.422.82, местност „Каменка“, землище гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-298/05-03-2024 Продажба на застроен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VІІІ-116, кв.13, с. Божевци, общ. Сливен, на собственика на построена сграда върху него.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
37. 30-00-335/11-03-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 14800.66.1 – общинска собственост в землището на с. Гергевец.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
38. 30-00-240/20-02-2024 Продажба на имот-частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот III-175, кв.23 по плана на с.Гергевец, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
39. 30-00-344/11-03-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ІV, кв. 13 в с. Глушник, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
40. 30-00-291/01-03-2024 Продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи: УПИ ХІІ, УПИ ХІІІ и УПИ ХІV, кв. 82 в с. Крушаре, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
41. 30-00-338/11-03-2024 Продажба на имоти - частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 47980.501.459 и 47980.501.460, находящи се в с. Мечкарево, общ. Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
42. 30-00-241/20-02-2024 Продажба на имоти-частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с идентификатори: 47980.501.453, 47980.501.454, 47980.501.456, 47980.501.457, находящи се в с. Мечкарево, общ. Сливен
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
43.30-00-343/11-03-2024 Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ ХХІІ-255, кв. 20 в с. Сотиря, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
44. 30-00-345/11-03-2024 Продажба на застроен имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ Х, кв. 29, с. Старо село, общ. Сливен, на собствениците на законно построени сгради върху него.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
45. 30-00-362/12-03-2024 Отдаване под наем на имоти „полски пътища“ – общинска собственост, попадащи в масивите за ползване на земеделски земи, за стопанската 2023/2024 год.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
46. 30-00-270/26-02-2024 Откриване на тръжна процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост, представляващи терени, предназначени за разполагане на временни преместваеми обекти - павилион за търговия и навес и ветробран, находящи се в УПИ I, кв. 83 по плана на гр. Кермен, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
47. 30-00-248/21-02-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 10 кв. м., на уличната регулация между о.т. 466 и о.т. 467 до УПИ V, кв. 14, по плана на „Промишлена зона“, гр. Сливен (част от поземлен имот с ид. 67338.602.119 по КК на гр. Сливен).
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
48.30-00-328/07-03-2024 Даване на предварително съгласие за определяне на площадка или трасе върху поземлен имот общинска собственост в землището на гр.Сливен и разрешаване изработването на проект за ПУП - парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
49. 30-00-211/09-02-2024 Продължаване срока на разрешително за водовземане от минерална вода от находище „Сливенски минерални бани“, с. Злати войвода, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
50. 30-00-414/15-03-2024 Утвърждаване цени за добив (сеч, извоз, рампиране) и маркиране на стояща дървесина и на ценоразпис за продажба на дърва за огрев за снабдяване на местното население, в това число лица с увреждания с намалена работоспособност от горски територии, собственост на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
51. 30-00-365/12-03-2024 Даване на съгласие "ДКЦ 2-Сливен" ЕООД да закупи безконтактен тонометър с пахиметър за сектор "Очни болести"
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник
52. 30-00-416/15-03-2024 Необходимост от закупуване на ДМА от „Общинска охрана и СОТ-Сливен” ЕООД.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
53. 30-00-412/15-03-2024 Промяна в Общинската транспортна схема по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия № 11 и откриване на ново маршрутно разписание по автобусна линия Сливен – Биково.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
54. 30-00-407/15-03-2024 Приемане на решение за одобряване изменение на „Общ устройствен план на община Сливен“ за имот в местност „Сливенски кър”, землище гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
55. 30-00-326/07-03-2024 Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на с. Мечкарево, общ. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
56. 30-00-355/11-03-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 67338.435.706 по Кадастралната карта, находящ се в м. „Башчардак” в землището на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
57. 30-00-352/11-03-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот с идентификатор 67338.177.48 по Кадастралната карта, находящ се в бившия стопански двор на кв. Дебелата кория на гр. Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
58. 30-00-354/11-03-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 46694.13.16 по КК, находящ се в м. „Гермелика” в землището на с. Малко Чочовени, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
59. 30-00-353/11-03-2024 Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 47980.30.3 по КК, находящ се в м. „Вадата” в землището на с. Мечкарево, община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
60. 30-00-406/15-03-2024 Опрощаване на публично вземане по заявление за опрощаване до Президента на Република България с вх. № 6101-85/12.02.24 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
61. 30-00-366/13-03-2024 Отпускане на финансови помощи.
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник
62. 30-00-000 Питания и отговори на питания.


ДИМИТЪР МИТЕВ
Председател на Общински съвет Сливен


Публикувано на 20.03.2024 г.
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 15.02.2024 год./четвъртък/ от 09.00 часа в гр. Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД
 
1. 30-00-63/16.01.2024 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг.
Вносител: Динко Ганчев
2. 30-00-134/29.01.2024 - Проект за бюджет на община Сливен за 2024 г.
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
3. 30-00-127/29.01.2024 - Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Сливен по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България” по програма „Техническа помощ“ с наименование „Областен информационен център – Сливен“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
4. 30-00-174/02.02.2024 - Участие на Община Сливен като партньор в проекти на градове и организации част от мрежата на програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
5. 30-00-113/24.01.2024 - Стратегия за управление на общинската собственост за период 2024-2027 година.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
6. 30-00-132/29.01.2024 - Одобряване на Програма за управление на Община Сливен, мандат 2023 - 2027 г.

Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
7. 30-00-98/23.01.2024 - Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен през първото тримесечие на 2024 година.
Вноси
тел: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливени
8. 30-00-168/02.02.2024 - Приемане на доклад и въпросник за самооценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2023 г.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
9. 30-00-169/02.02.2024 - Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2024 година.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
10. 30-00-133/29.01.2024 - .Утвърждаване на План за младежта за 2024 година.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
11. 30-00-74/17.01.2024 - Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
12. 30-00-88/22.01.2024 - Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
13. 30-00-71/17.01.2024 - Утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2024 год.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
14. 30-00-159/01.02.2024 - Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите ПК за периода 01.07.2023 до края на мандат 2019-2023 год.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
15. 30-00-160/01.02.2024 - Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската администрация за второ шестмесечие на 2023 година.
Вносител: Даниел Петров - общински съветник
16. 30-00-72/17.01.2024 - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Сливен за 2023 г. по реда на чл. 66 а от Закона за общинската собственост.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-142/30.01.2024 - Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на туризма в община Сливен през 2023 г. и разходване на събрания на територията на общината туристически данък и приемане на План за действие за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на община Сливен за 2024 година.
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
18. 30-00-81/19.01.2024 - Приемане на отчет за дейността на МКБППМН - община Сливен за 2023 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
19. 30-00-35/08.01.2024 - Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2023 година на Председателя на Общински съвет Сливен и на Кмета на община Сливен.
Вносител: Веселина Куртева - Председател на ПК ФБИР
20. 30-00-89/22.01.2024 - Утвърждаване съставите на обществените комисии за избор на носители на наградите на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-196/06.02.2024 - Създаване на Наблюдателна комисия.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
22. 30-00-194/06.02.2024 - Избор на Комисия по символика за мандат 2023 – 2027 г.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
23. 30-00-195/06.02.2024 - Определяне на членове на комисиите за провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и на комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и недървесни горски продукти за мандат 2023-2027 год.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
24. 30-00-111/24.01.2024 - Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП "Градска мобилност" с още един мандат. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-148/31.01.2024 - Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на ЮРИЦ „ЗДРАВЕ”, гр. Сливен.
Вносител: Милена Ченкова-Дурева - общински съветник
26. 30-00-83/19.01.2024 - Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 60 от 11.01.2024 год. за Упълномощаване представители на Община Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
27. 30-00-164/02.02.2024 - Изменение и допълнение на Решение № 1772/14.09.2023 г. на Общински съвет – Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
28. 30-00-97/23.01.2024 - Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на Окръжен съд - Сливен и на Районен съд - Сливен и определяне правила за провеждането ѝ. 
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
29. 30-00-114/24.01.2024 - Изменение на Решение № 1650 от 27.07.2023 г. за броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на Община Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-48/11.01.2024 - Провеждане на информационна кампания във връзка с безплатно годишно извозване на строителни отпадъци в рамките на 3 м3 на домакинство. 
Вносител: Динко Ганчев - общински съветник, Филип Кънев - общински съветник, Неделчо Великов - общински съветник
31. 30-00-1488/04.12.2023 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен и М. Иванова, във връзка с урегулиране на УПИ І-120, кв.13 по плана на с.Селиминово, общ. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-179/02.02.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен и физическо лице, във връзка с прилагане на ПУП-ПР за ПИ 14275.501.434 (НУПИ XVI-434, кв.32 по плана на с. Гавраилово, общ. Сливен) по КККР – с. Гавраилово, общ. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
33. 30-00-118/26.01.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.17, ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физическо лице, във връзка с проект за ПУП за ПИ 67338.415.107 по КК, кв.215 по плана на м. „Сухата чешма“, СО „Изгрев“, землище на гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-117/26.01.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-359 и УПИ III-104 в кв.284 по плана на м. „Лозарски връх“, СО „Изгрев“, землище на гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-92/23.01.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от физическо лице в ПИ с идентификатор 67338.541.25 по КК - Сливен, кв."Клуцохор", гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-177/02.02.2024 - Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически лица, върху ПИ с идентификатор 67338.421.99 по КК – гр. Сливен, м.„Изгрев-Гюргюнлюка“. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
37. 30-00-173/02.02.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор 67338.419.85 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“, м. „Барутни погреби“, между Община Сливен и физическо лице. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
38. 30-00-188/05.02.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор 67338.419.180 по КККР - гр. Сливен, местност „Лозарски връх“, между Община Сливен и физическо лице. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
39. 30-00-126/26.01.2024 - Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 17 кв.м., построени над площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идентификатор 67338.522.264 по КККР на гр. Сливен със статут на частна общинска собственост. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
40. 30-00-125/26.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
41. 30-00-145/31.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67338.551.7.1.93, находящ се в административна сграда на ул. „Александър Стамболийски“ №1, на юридическо лице с нестопанска цел за срок от 10 години 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
42. 30-00-124/26.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД върху употребявана комбинирана каналопочистваща машина тип „Ивеко“ МП260Е34.  
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
43. 30-00-183/05.02.2024 - Определяне на наемните цени за общински жилища от фонд „Ведомствен“ с адрес: ул. „Йосиф Щросмайер“ №27, ап.1, актуван с АОС №2074/11.05.2007 г., ап.2, актуван с АОС №2073/11.05.2007 г. и ап.3, актуван с АОС № 2072/11.05.2007 г. на МУ Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – филиал Сливен.  
Вносител: Йордан Стефанов - общински съветник
44. 30-00-171/02.02.2024 - Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2024-2025 г.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
45. 30-00-182/05.02.2024 - Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII, кв.134 по действащия план на с. Желю войвода, общ. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
46. 30-00-181/05.02.2024 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор № 67338.421.290 в м.„Гюргюнлюка“, гр.Сливен.  
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
47. 30-00-180/05.02.2024 - Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.590.255 по КККР-Сливен, с адрес: кв. „Дебелата кория“, град Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
48. 30-00-178/02.02.2024 - Продажба на поземлени имоти с идентификатори 07613.102.1 и 66041.66.25 – общинска собственост в землищата на с. Бяла и с. Селиминово. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
49. 30-00-176/02.02.2024 - Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.401.321 по КККР-Сливен, с адрес: м. „Градището“, град Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
50. 30-00-172/02.02.2024 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор № 67338.401.15 в м.„Градището“, гр. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
51. 30-00-175/02.02.2024 - Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.431.91, 67338.434.238, 67338.433.261, 67338.426.40 – общинска собственост в землището на гр. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
52. 30-00-75/17.01.2024 - Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Калояново, общ. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
53. 30-00-128/29.01.2024 - Премахване на сграда с идентификатор 67338.535.20.2 по КККР на гр. Сливен - общинска собственост. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
54. 30-00-121/26.01.2024 - Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1, находящ се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №4, ет. 1, обект 1. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
55. 30-00-123/26.01.2024 - Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
56. 30-00-122/26.01.2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща обособена част от 9 кв.м., находящa се на партерен етаж вдясно от входа на сградата на зала „Сливен“, с адрес: гр. Сливен, ул. Г. С. Раковски“ №2, ет. 0 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
57. 30-00-93/23.01.2024 - Прогласяване погасеното по давност право на строеж в имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67338.702.26 по КК, с адрес: гр. Сливен, кв. "Речица". 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
58. 30-00-155/31.01.2024 - Одобряване на схема за преместваем обект в кв.Речица.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
59. 30-00-139/29.01.2024 - Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабели в землище гр. Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
60. 30-00-138/29.01.2024 - Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на гр. Сливен – кв. "Речица". 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
61. 30-00-137/29.01.2024 -Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землище с. Бинкос, общ. Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
62. 30-00-136/29.01.2024 - Приемане на решение за одобряване на ПУП за ПИ 47980.28.7, местност „Мешата“, землище с. Мечкарево, общ. Сливен с цел промяна предназначението на земеделската земя за разширение на съществуващия гробищен парк. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
63.30-00-135/29.01.2024 - Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землище с. Старо село, общ. Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
64. 30-00-1483/04.12.2023 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 16688.65.2 по Кадастрална карта, находящ се в землището на с.Горно Александрово, община Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
65. 30-00-154/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 68864.74.7 по КК, находящ се в м.Гробищата в землището на с. Стара река, община Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
66. 30-00-153/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 32915.30.527 по КК, находящ се в м."Голямата поляна” в землището на с. Ичера, община Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
67. 30-00-152/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 67338.426.80 по Кадастралната карта, находящ се в м. „Рамануша” в землището на гр. Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
68. 30-00-151/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 67338.101.39 по КК, находящ се в м.„Аркара коруч” в землището на гр.Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
69. 30-00-106/23.01.2024 - Определяне дата за провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал "Сцена под Сините камъни"- Сливен. 
Вносител: Соня Келеведжиева - общински съветник
70. 30-00-201/06.02.2024 - Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 г. на Общинския съвет.  
Вносител: Соня Келеведжиева - общински съветник
71. 30-00-146/31.01.2024 - Отпускане на финансови помощи.  
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник
72. 30-00-198/06.02.2024 - Определяне възнагражденията на Председателя на Общински съвет - Сливен и на общинските съветници.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник


ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет Сливен
Публикувано на 07.02.2024 год.

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г. ]

 Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 20.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 12 декември 2023 г. ]

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 14.12.2023год. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]