Дневен ред и материали

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл.32, ал.2, т.1, във връзка с чл.32, ал.1, пр.първо от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, свиквам заседание на Общински съвет Сливен на 15.02.2024 год./четвъртък/ от 09.00 часа в гр. Сливен, в заседателната зала на община Сливен при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД
 
1. 30-00-63/16.01.2024 - Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти по чл.4 от Закона за общинския дълг.
Вносител: Динко Ганчев
2. 30-00-134/29.01.2024 - Проект за бюджет на община Сливен за 2024 г.
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
3. 30-00-127/29.01.2024 - Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Община Сливен по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България” по програма „Техническа помощ“ с наименование „Областен информационен център – Сливен“.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
4. 30-00-174/02.02.2024 - Участие на Община Сливен като партньор в проекти на градове и организации част от мрежата на програма „Предизвикателство „Интелигентни градове“ (Intelligent Cities Challenge) на Европейската комисия.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
5. 30-00-113/24.01.2024 - Стратегия за управление на общинската собственост за период 2024-2027 година.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
6. 30-00-132/29.01.2024 - Одобряване на Програма за управление на Община Сливен, мандат 2023 - 2027 г.

Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
7. 30-00-98/23.01.2024 - Приемане на програма за работата на Общинския съвет Сливен през първото тримесечие на 2024 година.
Вноси
тел: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливени
8. 30-00-168/02.02.2024 - Приемане на доклад и въпросник за самооценка за състоянието на системите за финансово управление и контрол на търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала за 2023 г.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
9. 30-00-169/02.02.2024 - Утвърждаване на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи за 2024 година.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
10. 30-00-133/29.01.2024 - .Утвърждаване на План за младежта за 2024 година.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
11. 30-00-74/17.01.2024 - Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии за периода 2021 – 2027 г. на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
12. 30-00-88/22.01.2024 - Утвърждаване на календар на културните прояви на Община Сливен за 2024 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
13. 30-00-71/17.01.2024 - Утвърждаване на списък на общинските жилища по предназначение за 2024 год.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
14. 30-00-159/01.02.2024 - Приемане на Отчет за дейността на Общинския съвет Сливен и неговите ПК за периода 01.07.2023 до края на мандат 2019-2023 год.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
15. 30-00-160/01.02.2024 - Отчет за изпълнение на приетите от Общинския съвет актове, които не са възложени на кмета и общинската администрация за второ шестмесечие на 2023 година.
Вносител: Даниел Петров - общински съветник
16. 30-00-72/17.01.2024 - Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти в Община Сливен за 2023 г. по реда на чл. 66 а от Закона за общинската собственост.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
17. 30-00-142/30.01.2024 - Приемане на Отчет за изпълнение на годишната програма за развитие на туризма в община Сливен през 2023 г. и разходване на събрания на територията на общината туристически данък и приемане на План за действие за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на община Сливен за 2024 година.
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
18. 30-00-81/19.01.2024 - Приемане на отчет за дейността на МКБППМН - община Сливен за 2023 г.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
19. 30-00-35/08.01.2024 - Одобряване отчета за извършените разходи за командировки през третото и четвъртото тримесечие на 2023 година на Председателя на Общински съвет Сливен и на Кмета на община Сливен.
Вносител: Веселина Куртева - Председател на ПК ФБИР
20. 30-00-89/22.01.2024 - Утвърждаване съставите на обществените комисии за избор на носители на наградите на Община Сливен.
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
21. 30-00-196/06.02.2024 - Създаване на Наблюдателна комисия.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
22. 30-00-194/06.02.2024 - Избор на Комисия по символика за мандат 2023 – 2027 г.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
23. 30-00-195/06.02.2024 - Определяне на членове на комисиите за провеждане на търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд и на земи по чл.19 от ЗСПЗЗ и на комисии за провеждане на търгове за ползване на дървесина и недървесни горски продукти за мандат 2023-2027 год.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
24. 30-00-111/24.01.2024 - Продължаване на срока на договора за управление на директора на ОП "Градска мобилност" с още един мандат. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
25. 30-00-148/31.01.2024 - Упълномощаване на представител на Община Сливен в Общото събрание на ЮРИЦ „ЗДРАВЕ”, гр. Сливен.
Вносител: Милена Ченкова-Дурева - общински съветник
26. 30-00-83/19.01.2024 - Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 60 от 11.01.2024 год. за Упълномощаване представители на Община Сливен в Общото събрание на търговските дружества, в които общината е съдружник или акционер.
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
27. 30-00-164/02.02.2024 - Изменение и допълнение на Решение № 1772/14.09.2023 г. на Общински съвет – Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
28. 30-00-97/23.01.2024 - Откриване на допълнителна процедура за определяне на съдебни заседатели за съдебния район на Окръжен съд - Сливен и на Районен съд - Сливен и определяне правила за провеждането ѝ. 
Вносител: Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен
29. 30-00-114/24.01.2024 - Изменение на Решение № 1650 от 27.07.2023 г. за броя таксиметрови автомобили, които да работят на територията на Община Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
30. 30-00-48/11.01.2024 - Провеждане на информационна кампания във връзка с безплатно годишно извозване на строителни отпадъци в рамките на 3 м3 на домакинство. 
Вносител: Динко Ганчев - общински съветник, Филип Кънев - общински съветник, Неделчо Великов - общински съветник
31. 30-00-1488/04.12.2023 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен и М. Иванова, във връзка с урегулиране на УПИ І-120, кв.13 по плана на с.Селиминово, общ. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
32. 30-00-179/02.02.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание § 8, ал.2, т.1 от ПР на ЗУТ и чл.42 от НРПУРОИ, между Община Сливен и физическо лице, във връзка с прилагане на ПУП-ПР за ПИ 14275.501.434 (НУПИ XVI-434, кв.32 по плана на с. Гавраилово, общ. Сливен) по КККР – с. Гавраилово, общ. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
33. 30-00-118/26.01.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.17, ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физическо лице, във връзка с проект за ПУП за ПИ 67338.415.107 по КК, кв.215 по плана на м. „Сухата чешма“, СО „Изгрев“, землище на гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
34. 30-00-117/26.01.2024 - Процедура за прехвърляне право на собственост на основание чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, между Община Сливен и физически лица, във връзка с проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ II-359 и УПИ III-104 в кв.284 по плана на м. „Лозарски връх“, СО „Изгрев“, землище на гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
35. 30-00-92/23.01.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен от физическо лице в ПИ с идентификатор 67338.541.25 по КК - Сливен, кв."Клуцохор", гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
36. 30-00-177/02.02.2024 - Прекратяване на съсобственост между Община Сливен и физически лица, върху ПИ с идентификатор 67338.421.99 по КК – гр. Сливен, м.„Изгрев-Гюргюнлюка“. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
37. 30-00-173/02.02.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор 67338.419.85 по КККР - гр. Сливен, СО „Изгрев“, м. „Барутни погреби“, между Община Сливен и физическо лице. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
38. 30-00-188/05.02.2024 - Прекратяване на съсобственост, чрез делба в поземлен имот с идентификатор 67338.419.180 по КККР - гр. Сливен, местност „Лозарски връх“, между Община Сливен и физическо лице. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
39. 30-00-126/26.01.2024 - Определяне размера на обезщетение по чл.97 от ЗС за 17 кв.м., построени над площта, за която е учредено право на строеж върху имот с идентификатор 67338.522.264 по КККР на гр. Сливен със статут на частна общинска собственост. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
40. 30-00-125/26.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД върху недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
41. 30-00-145/31.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 67338.551.7.1.93, находящ се в административна сграда на ул. „Александър Стамболийски“ №1, на юридическо лице с нестопанска цел за срок от 10 години 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
42. 30-00-124/26.01.2024 - Учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД върху употребявана комбинирана каналопочистваща машина тип „Ивеко“ МП260Е34.  
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
43. 30-00-183/05.02.2024 - Определяне на наемните цени за общински жилища от фонд „Ведомствен“ с адрес: ул. „Йосиф Щросмайер“ №27, ап.1, актуван с АОС №2074/11.05.2007 г., ап.2, актуван с АОС №2073/11.05.2007 г. и ап.3, актуван с АОС № 2072/11.05.2007 г. на МУ Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – филиал Сливен.  
Вносител: Йордан Стефанов - общински съветник
44. 30-00-171/02.02.2024 - Предоставяне ползването на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на територията на Община Сливен за стопанската 2024-2025 г.
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
45. 30-00-182/05.02.2024 - Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ VIII, кв.134 по действащия план на с. Желю войвода, общ. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
46. 30-00-181/05.02.2024 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор № 67338.421.290 в м.„Гюргюнлюка“, гр.Сливен.  
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
47. 30-00-180/05.02.2024 - Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.590.255 по КККР-Сливен, с адрес: кв. „Дебелата кория“, град Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
48. 30-00-178/02.02.2024 - Продажба на поземлени имоти с идентификатори 07613.102.1 и 66041.66.25 – общинска собственост в землищата на с. Бяла и с. Селиминово. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
49. 30-00-176/02.02.2024 - Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 67338.401.321 по КККР-Сливен, с адрес: м. „Градището“, град Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
50. 30-00-172/02.02.2024 - Продажба на поземлен имот - частна общинска собственост, с идентификатор № 67338.401.15 в м.„Градището“, гр. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
51. 30-00-175/02.02.2024 - Продажба на поземлени имоти с идентификатори 67338.431.91, 67338.434.238, 67338.433.261, 67338.426.40 – общинска собственост в землището на гр. Сливен. 
Вносител: Румен Иванов - За Кмет на Община Сливен, съгласно Заповед № РД 15-127/25.01.2024 г.
52. 30-00-75/17.01.2024 - Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради в имоти - частна общинска собственост, находящи се в с. Калояново, общ. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
53. 30-00-128/29.01.2024 - Премахване на сграда с идентификатор 67338.535.20.2 по КККР на гр. Сливен - общинска собственост. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
54. 30-00-121/26.01.2024 - Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищен имот, частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с ид. №67338.605.369.2.1, находящ се в гр. Сливен, кв. „Надежда”, ул. „Калиакра” №4, ет. 1, обект 1. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
55. 30-00-123/26.01.2024 - Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение (стоматологичен кабинет) с площ 17 кв.м., находящо се на първи етаж в сградата на СУ „Йордан Йовков“, гр. Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
56. 30-00-122/26.01.2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща обособена част от 9 кв.м., находящa се на партерен етаж вдясно от входа на сградата на зала „Сливен“, с адрес: гр. Сливен, ул. Г. С. Раковски“ №2, ет. 0 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
57. 30-00-93/23.01.2024 - Прогласяване погасеното по давност право на строеж в имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 67338.702.26 по КК, с адрес: гр. Сливен, кв. "Речица". 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
58. 30-00-155/31.01.2024 - Одобряване на схема за преместваем обект в кв.Речица.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
59. 30-00-139/29.01.2024 - Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабели в землище гр. Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
60. 30-00-138/29.01.2024 - Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землището на гр. Сливен – кв. "Речица". 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
61. 30-00-137/29.01.2024 -Приемане на решение за разрешаване изработването на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землище с. Бинкос, общ. Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
62. 30-00-136/29.01.2024 - Приемане на решение за одобряване на ПУП за ПИ 47980.28.7, местност „Мешата“, землище с. Мечкарево, общ. Сливен с цел промяна предназначението на земеделската земя за разширение на съществуващия гробищен парк. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
63.30-00-135/29.01.2024 - Приемане на решение за одобряване на ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура за ел. кабел в землище с. Старо село, общ. Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
64. 30-00-1483/04.12.2023 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 16688.65.2 по Кадастрална карта, находящ се в землището на с.Горно Александрово, община Сливен. 
Вносител: Стефан Радев - Кмет на Община Сливен
65. 30-00-154/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 68864.74.7 по КК, находящ се в м.Гробищата в землището на с. Стара река, община Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
66. 30-00-153/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 32915.30.527 по КК, находящ се в м."Голямата поляна” в землището на с. Ичера, община Сливен. 
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
67. 30-00-152/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за поземлен имот 67338.426.80 по Кадастралната карта, находящ се в м. „Рамануша” в землището на гр. Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
68. 30-00-151/31.01.2024 - Одобряване на задание и разрешаване изменение на Общия устройствен план на община Сливен и одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план за ПИ с идентификатор 67338.101.39 по КК, находящ се в м.„Аркара коруч” в землището на гр.Сливен.  
Вносител: Камен Костов - За Кмет на Община Сливен, съгл. Заповед № РД 15-126/25.01.2024 г.
69. 30-00-106/23.01.2024 - Определяне дата за провеждане на Националния детско-юношески театрален фестивал "Сцена под Сините камъни"- Сливен. 
Вносител: Соня Келеведжиева - общински съветник
70. 30-00-201/06.02.2024 - Отпускане на финансови средства по Решение № 254/1997 г. на Общинския съвет.  
Вносител: Соня Келеведжиева - общински съветник
71. 30-00-146/31.01.2024 - Отпускане на финансови помощи.  
Вносител: Димитър Павлов - общински съветник
72. 30-00-198/06.02.2024 - Определяне възнагражденията на Председателя на Общински съвет - Сливен и на общинските съветници.
Вносител: Владимир Стефанов - общински съветник


ДИМИТЪР МИТЕВ

Председател на Общински съвет Сливен
Публикувано на 07.02.2024 год.

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г. ]

 
 

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 11.01.2024 год. [ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г. ]

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 20.12.2023 год. [ Дата на публикуване: 12 декември 2023 г. ]

Дневен ред на предстоящото заседание на общинския съвет на 14.12.2023год. [ Дата на публикуване: 06 декември 2023 г. ]