Програми

Общинска програма за закрила на детето за 2022 год.

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2022 г.

Програма за опазване на околната среда 2021-2028 г.

Програма за управление на отпадъците 2021-2028 г.

Програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите 2021-2028 г.

Програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливен за периода 2021-2025 год.

Общинска програма за закрила на детето за 2021 год.

Програма за развитие на туризма на община Сливен за 2021 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2021 год.

Програма за развитие на читалищната дейност в община Сливен за 2021 год.

Програма за енергийна ефективност 2020-2027 год.

Програма за опазване на околната среда 2016-2020 год. [ Размер на файла: 6.42MB ]

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2020 ГОДИНА