Новини

На днешното си заседание Общинският съвет в Сливен прие „Наредба за обществения ред на територията на община Сливен” и „Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в община Сливен и издаване на сертификати клас В”. На сесията днес бе дадено съгласие за въвеждането на „синя зона" в града и възложено на кмета да организира тази дейност до края на месец септември.

В предварителния дневен ред бяха включени за разглеждане 32 точки, внесени от кмета Стефан Радев и общински съветници. Прието бе и едно допълнителното предложение от Милена Чолакова /ГЕРБ/, председател на Комисия по образование, наука, култура и вероизповедания, за утвърждаване на протокола за общинските стипендии на ученици.

В работата на сесията взеха участие кметът Стефан Радев и управленският му екип. В залата присъстваха кметовете на населените места в общината и граждани. В началото на заседанието председателят на Общинския съвет Димитър Митев /ГЕРБ/ обяви, че Георги Стоянов е новият председател на групата на общинските съветници от ГЕРБ.

Гласуваната днес нова наредба за обществения ред предвижда забрана за движение на каруци в целия град. Общинският съветник Мустафа Мустафов /ДПС/ предложи от забраната да отпадне квартал „Надежда”, но вносителят Стефан Радев не се съгласи. Новата наредба бе подкрепена от 23 съветници, един беше против и седем се въздържаха. Наредбата за насърчаване на инвестициите подкрепиха 38 съветници.

Не беше прието предложението на кмета Стефан Радев за прекратяване на членството на община Сливен в Регионалната асоциация на общините „Тракия”. Сесията днес не одобри още три точки от предварителния дневен ред, сред които проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“.

Кметът Стефан Радев оттегли предложението си за ликвидация на общинския „Център за кожно- венерически заболявания“. По думите на Радев през седмицата предстоят разговори с ресорните заместник-министри в Министерство на здравеопазването, за да се обсъди плавното преминаване на дейностите на кожния диспансер към областната болница, в която община Сливен е акционер.

Съветниците продължиха срока на договора за управление на управителя на „Пътнически превози“ ЕООД с още един мандат, при досега действащите условия. Сесията днес даде съгласие за кандидатстване на община Сливен с проекти по Оперативна програма „Региони в растеж“2014-2020. Прието бе предложението на кмета за добив на дърва за огрев, от общинския горски фонд, за снабдяване на местното население и хора с увреждания с дърва. Гласувани бяха няколко продажби на общински имоти в землищата на села от общината. Отпуснати бяха финансови помощи, както и дадено мнение за опрощаване на дългове към държавни институции.

Протоколите от заседанията на Общинския съвет ще бъдат поместени на електронната страница http://www.obs.sliven.bg/. и гражданите ще могат да се информират, както за взетите вече решения, така и за вота на всеки един от съветниците.


Снимки: