Новини

На 22.06.2016 год./сряда/ от 16.00 часа в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2015 год.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници общински съветници представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС - СЛИВЕН

Виж прикачените файлове:


Снимки:


Прикачени файлове:

отчет

приложения