Новини

На 13.05.2016 г. между община Сливен и „АГОРА 66” ООД беше сключен договор за изработване на проект за общ устройствен план /ОУП/ на община Сливен. Над 20 проектанти от София и Варна подготвят плана, който ще обхваща територията на цялата община - 1366,6 км2 и е с времеви хоризонт до 2035година. Днес в зала „Май” се състоя работна среща с екипа, разработващ стратегическия документ.

В дискусията взеха участие кметът на община Сливен Стефан Радев, неговите заместници Стефан Кондузов и Румен Иванов, председателят на общинския съвет Димитър Митев, общински съветници, главният архитект на община Сливен Лора Йовчева, експерти от общината, архитекти, предприемачи, историци и граждани.

Стефан Радев съобщи, че изпълнителят ще трябва да разработи предварителния проект за ОУП за 4 месеца. След неговото съгласуване и провеждане на съответните законови процедури, в срок отново 4 месеца, ще бъде изработен окончателният вариант на проекта.

„Общият устройствен план ще определи визия, цели и стратегия на развитието на общината за следващите не по-малко от двадесет години”, посочи Радев. Кметът призовава присъстващите да са активни, да се включи цялата гражданска енергия, за да се изработи добър стратегически управленски инструмент за прилагане на политиките на общината и основа за нейното дългосрочно устойчиво пространствено развитие.

Ръководителят на екипа проф. Иван Никифоров представи мястото на община Сливен в рамките на националната система за териториално - устройствено планиране на България. ОУП ще бъде съобразен с плана за развитие на Югоизточен район, в който Сливен е заедно с Бургас, Ямбол и Стара Загора, както и с областните планове за развитие.

В дискусията с конкретни предложения се включиха строителни предприемачи и архитекти, които са участвали в разработването на предишни градоустройствени планове на Сливен. На присъстващите беше раздадена анкета за проучване на инвестиционни намерения. Предложенията и препоръките ще бъдат взети предвид и включени в бъдещия ОУП на община Сливен.

Анкетата може да изтеглите от прикачения файл и попълнена да върнете на следните имейли до 30 юни: на изпълнителя: agora@abv.bg ; на община Сливен: ipgvr_sliven@abv.bg


Прикачени файлове:

Анкета 2

анкета