Новини

Обществено обсъждане на отчета на бюджета на Общината за 2015г. се проведе в Сливен. Дискусията беше организирана от председателя на Общински съвет Димитър Митев, съгласно разпоредбите на чл. 140 на Закона на публичните финанси. На нея присъстваха кметът Стефан Радев и неговите заместници Румен Иванов и Стефан Кондузов, председателят на Общински съвет - Сливен Димитър Митев, Диян Донев, началник отдел "Бюджет" в общинска администрация, общински съветници, кметове на населени места, представители на Община Сливен и граждани.

"През отчетния период дейността на Общината беше насочена към осигуряване изпълнението на приоритетите, целите и мерките, заложени в програмата за икономическо развитие и ефективно управление на финансовите ресурси. Ограничаването на местните приходи създаде редица затруднения за финансирането на местните дейности и дофинансираните държавни дейности", каза председателят на ОбС - Сливен Димитър Митев при откриването на дискусията.

Изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2015г. възлиза на 57.8%., съобщи заместник-кметът Румен Иванов, който представи отчета на основния финансов документ на община Сливен за 2015г. Статистиката сочи, че през 2015г. се отчита най-нисък ръст на изпълнението на бюджета спрямо предходните пет години. През 2014г. изпълнението на бюджета е било 66.2%, през 2013г. - 68.5%, през 2012г. - 72.5%, през 2011г. - 76.9% и през 2010г. - 62.4%. Заместник-кметът по финансите запозна присъстващите и с изпълнението на приходите и разходите за държавни дейности, за местни дейности, "Общи държавни служби, "Отбрана и сигурност”, “Здравеопазване”, “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”, “Почивно дело, култура и религиозни дейности”, “Икономически дейности и услуги” и “Разходи, накласифицирани в други функции”/без резерв/ и др., които също бележат ниско изпълнение в процентно отношение.

Димитър Митев съобщи, че след обществената дискусия, предстои отчетът за приходите и разходите на бюджет 2015г. на Община Сливен да бъде внесен за одобрение в Общинския съвет.


Снимки: