Проекти за нормативни актове - 2016 г.

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища
[ Дата на публикуване: 27 декември 2016 г., 11:41:56, размер на файла: 1.72MB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община
[ Дата на публикуване: 23 декември 2016 г., 14:24:37, размер на файла: 107.98kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2016 г., 14:23:17, размер на файла: 17.33MB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2016 г., 14:22:31, размер на файла: 4.69MB ]
Справка за получените становища и предложения
[ Дата на публикуване: 24 януари 2017 г., 13:15:17, размер на файла: 3.69MB ]

Предложение от Йордан Лечков - общински съветник относно Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2016 г., 15:48:00, размер на файла: 792.89kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 14:53:50, размер на файла: 375.77kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Създаване на Общинско предприятие "Градска мобилност" и приемане на Правилник за дейността му
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 14:55:16, размер на файла: 416.38kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2016 г., 14:56:14, размер на файла: 342.81kB ]

Предложение от Димитър Митев - Председател на Общински съвет Сливен относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
[ Дата на публикуване: 14 ноември 2016 г., 13:26:06, размер на файла: 314.86kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен с текст "приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Детски комплекс - Сливен
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г., 14:50:40, размер на файла: 634.75kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 ноември 2016 г., 14:51:28, размер на файла: 516.59kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2016 г., 12:59:13, размер на файла: 225.01kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари"
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2016 г., 13:10:41, размер на файла: 382.17kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2016 г., 13:43:02, размер на файла: 338.70kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територи
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2016 г., 13:50:26, размер на файла: 320.98kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев - общински съветник относно Допълнение на Решение № 409 за приемане на Наредбата за определяне на размера на местните данъци, взето на сесия на Общински съвет Сливен от
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2016 г., 14:16:47, размер на файла: 960.11kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци
[ Дата на публикуване: 14 септември 2016 г., 14:49:16, размер на файла: 539.11kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Слив
[ Дата на публикуване: 14 септември 2016 г., 15:01:03, размер на файла: 303.85kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева за Правилиник за изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 септември 2016 г., 16:02:37, размер на файла: 281.44kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда при поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговия съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията за територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 септември 2016 г., 16:05:04, размер на файла: 185.41kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение на Наредбата за рекламната дейност на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 септември 2016 г., 16:06:34, размер на файла: 189.59kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева - общински съветник, Председател на Общински фонд "Култура" за Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 август 2016 г., 14:11:55, размер на файла: 137.38kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на община Сливен за приемане на Наредба за упражняване правата на собственик на община Сливен в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия
[ Дата на публикуване: 15 август 2016 г., 16:13:49, размер на файла: 613.81kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юни 2016 г., 16:15:37, размер на файла: 288.71kB ]

Предложение от Стефан Радев - Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливенмет на Община Сливен относно Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
[ Дата на публикуване: 15 юни 2016 г., 16:17:14, размер на файла: 419.86kB ]

Предложенине от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община СливенПредложенине от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територия
[ Дата на публикуване: 15 юни 2016 г., 16:28:05, размер на файла: 336.07kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари" - бюджетна дейност към Община Сливен 
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., 11:34:04, размер на файла: 370.29kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Сливен и издаване на сертификати клас В.
[ Дата на публикуване: 10 май 2016 г., 15:35:16, размер на файла: 653.68kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 май 2016 г., 13:36:30, размер на файла: 406.22kB ]

Предложение от Соня Келеведжиева - общински съветник за изменение и допълнение на Правилник за работата на Общински фонд "Култура" към Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 април 2016 г., 14:37:58, размер на файла: 136.69kB ]

Предложение от Мария Григорова - общински съветник, председател на Комисия по символика относно Изменение и допълнение на Наредба за символиката на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 април 2016 г., 15:39:16, размер на файла: 136.81kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно : Приемане на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 април 2016 г., 15:40:31, размер на файла: 384.13kB ]

Предложение от Момчил Пантелеев - общински съветник относно приемане на Правилник за устройството и дейността на ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране"-бюджетна дейност към Община Сливен и Наредба за условията и реда за платено и безплатно паркиране на моторни превозни средства на територията на обкщина Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2016 г., 14:42:42, размер на файла: 400.15kB ]

Предложение от Стефан Радев – кмет на Община Сливен относно изменение и допълнение на Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 14:44:46, размер на файла: 278.32kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в Община Сливен /приета с Решение №464 от 17.03.2009 г., изменена с Решение № 510 на Общински съвет Сливен от 23.04.2015 год.
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2016 г., 15:46:19, размер на файла: 196.55kB ]