ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИНТЕГРАЦИЯ, МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСКИ ИНИЦИАТИВИ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
СЕКРЕТАР: СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА           
ЧЛЕНОВЕ:                           

  1. АНТОНИЙ НИКОЛАЕВ АНДОНОВ
  2. ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ТОНЕВА
  3. МИЛЕНА ПЕТКОВА ЧЕНКОВА-ДУРЕВА
  4. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАЛТОВ


 Дневен ред и материали за заседание на комисията на 18.06.2024г. - от 13.00ч. в зала 101
1. 30-00-873/12-06-2024 Даване на съгласие Община Сливен да подпише Меморандум за сътрудничество със сдружение с нестопанска цел „Югоизточен регионален иновативен център Здраве“.
2. 30-00-849/07-06-2024 Възлагане на социална услуга от общ икономически интерес по Проект BG05SFPR002-2.001-0034-С03 „Грижа в дома в Община Сливен“, във връзка с удължаване на услугите по процедура BG05SFPR002-2.001-0034 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.
3. 30-00-870/12-06-2024 Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото тримесечие на 2024 год.
4. 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
- Приложение към 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
5. 30-00-865/12-06-2024 Приемане на Наредба за символиката на Община Сливен.
6. 30-00-731/16-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
7. 30-00-907/18-06-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
8. 30-00-750/21-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен.
9. 30-00-886/13-06-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Сливен.
10. 30-00-759/22-05-2024 Писмо от ТИ СИ СЛИВЕН, относно издаване на комплексно разрешително за горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на “Топлофикация-Сливен- инж. Ангел Ангелов"
11. 30-00-760/22-05-2024 Възражение от д-р Елена Величкова относно изгарянето на RDF в Топлофикация Сливен инж. Ангел Ангелов.
12. 30-00-775/27-05-2024 Писмо от НСОРБ относно възможност за включване в обучение за повишаване на компетенциите на общинските съветници чрез обучения с ваучери, финансирани по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.


Протокол № 6 от 14.05.2024 г.
Протокол № 5 от 16.04.2024 г.
Протокол № 4 от 20.03.2024 г.
Протокол № 3 от 06.02.2024 г.
Протокол № 2 от 09.01.2024 г.
Протокол № 1 от 18.12.2023 г.
Дневен ред на заседание проведено на 14.05.2024 год.
Дневен ред на заседание проведено на 16.04.2024 год.

Дневен ред на заседание проведено на 20.03.2024 год.

Дневен ред на заседание проведено на 13.02.2024 год.

Дневен ред на заседание проведено на 07.02.2024 год.