ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ТУРИЗЪМ, СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ФИЛИП ТОДОРОВ КЪНЕВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА
СЕКРЕТАР: ХРИСТО СТЕФАНОВ СТОЯНОВ 
ЧЛЕНОВЕ:

  1. ДИМИТЪР КОЛЕВ ПАВЛОВ
  2. ЕВГЕНИ МИТЕВ ЕНЕВ
  3. ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ
  4. ПЕТЪР ВЕСЕЛИНОВ БАЛТОВ
  5. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
  6. ХРИСТО БОРИСОВ БОРИСОВ“

  Дневен ред и материали за заседание на комисията на 18.06.2024г. - от 14.00ч. в зала 101
1. 30-00-737/20-05-2024 Продажба на поземлен имот с идентификатор 68117.122.23 – общинска собственост в землището на с. Сотиря.
2. 30-00-768/22-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 66041.65.59, местност „Коджа ада“, землище на с. Селиминово.
3. 30-00-781/27-05-2024 Прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване дела на Община Сливен в поземлен имот с идентификатор 67338.433.289, местност "Батмиш", землище на гр. Сливен.
4. 30-00-782/27-05-2024 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински нежилищен имот - частна общинска собственост, представляващ метално хале със застроена площ 240 кв.м. (бивша сграда на ПУЦ) в кв. 20, парцел II по плана на с. Гергевец, общ. Сливен.
5. 30-00-831/05-06-2024 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляваща обособена част от едноетажна масивна сграда – автоспирка, с полезна площ 22,5 кв.м., находяща се в с. Камен, общ. Сливен.
6. 30-00-851/07-06-2024 Даване съгласие за изменение на начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 67338.1.1000 – публична общинска собственост в землището на гр. Сливен.
7. 30-00-874/12-06-2024 Предоставяне на земеделска земя от ОбПФ в землището на село Ковачите, общ. Сливен.
8. 30-00-878/12-06-2024 Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землище на град Сливен, м. Карандила.
9. 30-00-878(1)/14-06-2024 Промяна в предложение вх. № 30-00-878 от 12.06.2024 г., относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землище на град Сливен, м. Карандила.
10. 30-00-879/12-06-2024 Откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
11. 30-00-879(1)/14-06-2024 Промяна в предложение вх. № 30-00-879 от 12.06.2024 г., относно откриване на процедура по отдаване под наем на язовир - публична общинска собственост, находящ се в землището на с. Николаево, общ. Сливен.
12. 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
- Приложение към 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
13. 30-00-870/12-06-2024 Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото тримесечие на 2024 год.
14. 30-00-865/12-06-2024 Приемане на Наредба за символиката на Община Сливен.
15. 30-00-731/16-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
16. 30-00-907/18-06-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
17. 30-00-750/21-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен.
18.
30-00-886/13-06-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Сливен.
19.
30-00-759/22-05-2024 Писмо от ТИ СИ СЛИВЕН, относно издаване на комплексно разрешително за горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на “Топлофикация-Сливен- инж. Ангел Ангелов"
20.
30-00-760/22-05-2024 Възражение от д-р Елена Величкова относно изгарянето на RDF в Топлофикация Сливен инж. Ангел Ангелов.
21.
30-00-580(2)/31-05-2024 Отговор от общинска администрация, относно косенето на тревните площи и дезинсекцията на територията на гр. Сливен.
22.
30-00-775/27-05-2024 Писмо от НСОРБ относно възможност за включване в обучение за повишаване на компетенциите на общинските съветници чрез обучения с ваучери, финансирани по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.

Протокол № 8 от 14.05.2024 г.
Протокол № 7 от 22.04.2024 г.
Протокол № 6 от 16.04.2024 г.

Протокол № 5 от 19.03.2024 г.
Протокол № 4 от 13.02.2024 г.
Протокол № 3 от 06.02.2024 г.
Протокол № 2 от 09.01.2024 г.
Протокол № 1 от 18.12.2023 г.
Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство за заседание проведено на 14.05.2024 год.
Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство за заседание проведено на 16.04.2024 год.

Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство за заседание проведено на 19.03.2024 год.

Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия по опазване на околната среда, туризъм, селско и горско стопанство за заседание проведено на 13.02.2024 год.