ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ЗА ДЕЦАТА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЛАМЕН КРУМОВ СТОЯНОВ
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА ДИМЧЕВА ПЕТКОВА
СЕКРЕТАР: СВЕТОМИР ГЕОРГИЕВ МЪНДЕВ          
ЧЛЕНОВЕ:                           

  1. ЕВГЕНИЙ БАЛЕВ ГЕРГАНОВ 
  2. МУСТАН МУСТАФА МЕХМЕДАЛИ
  3. НЕДЕЛЧО АНДОНОВ ВЕЛИКОВ
  4. НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ
  5. СЛАВЕНА ГЕОРГИЕВА ШЕЙТАНОВА
  6. СТАНИМИР РУСЕВ КОМБАЛОВ
  7. СТЕФАН ПЕТРОВ СТАЙКОВ
  8. СТЕФАН ЩИЛИЯНОВ ЩИЛИЯНОВ
  9. СТЕФКА НИКОЛАЕВА ШЕВКЕНОВА-ПАШОВА
  10. ХРИСТО БОРИСОВ БОРИСОВ


 Дневен ред и материали за заседание на комисията на 18.06.2024г.  - от 12.00ч. в зала 101
1. 30-00-764/22-05-2024 Отдаване под наем без търг или конкурс на общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, представляващи 2 (два) броя самостоятелни обекти на ул.„Павел Милюков“ ет. 1, гр. Сливен.
2. 30-00-844/06-06-2024 Приемане на План за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Сливен (2024-2025) за 2024 г.
3. 30-00-870/12-06-2024 Приемане на Програма за работата на Общинския съвет Сливен през Третото тримесечие на 2024 год.
4. 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
- Приложение към 30-00-872/12-06-2024 Изменение на бюджета на Община Сливен за 2024 г.
5. 30-00-875/12-06-2024 Утвърждаване Протокол № 3 на Комисията по стипендиите.
6. 30-00-865/12-06-2024 Приемане на Наредба за символиката на Община Сливен.
7. 30-00-731/16-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
8. 30-00-907/18-06-2024 Проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставени права на територията на Община Сливен.
9. 30-00-750/21-05-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията, критериите и реда за финансово подпомагане на спортни клубове и други дейности, свързани с направленията на физическата култура и спорта в Община Сливен.
10. 30-00-886/13-06-2024 Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Община Сливен.
11. 30-00-720/15-05-2024 Искане от Председателя на Федерация на независимите синдикални организации от леката промишленост за финансово подпомагане, във връзка с провеждането на спартакиада по повод празника на Леката промишленост в България.
12. 30-00-759/22-05-2024 Писмо от ТИ СИ СЛИВЕН, относно издаване на комплексно разрешително за горивна инсталация за производство на електрическа и топлинна енергия на “Топлофикация-Сливен- инж. Ангел Ангелов"
13. 30-00-760/22-05-2024 Възражение от д-р Елена Величкова относно изгарянето на RDF в Топлофикация Сливен инж. Ангел Ангелов.
14. 30-00-775/27-05-2024 Писмо от НСОРБ относно възможност за включване в обучение за повишаване на компетенциите на общинските съветници чрез обучения с ваучери, финансирани по линия на Национален план за възстановяване и устойчивост.
15. 30-00-802/30-05-2024 Отпуснати финансови средства на Спортен клуб скокове батут "Сини камъни", Колоездачен клуб "Сини камъни", КСТ "Туида" СК по ориентиране "Сини камъни", СК по акробатика "Стефан Данчев" Клуб по бойни изкуства "Грифон"
16. 30-00-456(2)/27-05-2024 Писмо от Председателя на СКА "Стефан Данчев" за корекция в подадено Приложение № 9 във връзка със сбъркано име на турнира.
17. Разни


Протокол № 6 от 14.05.2024 г.
Протокол № 5 от 16.04.2024 г.
Протокол № 4 от 19.03.2024 г.
Протокол № 3 от 13.02.2024 г.
Протокол № 2 от 09.01.2024 г.
Протокол № 1 от 19.12.2023 г.
Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия за децата, младежта и спорта за заседание проведено на 14.05.2024 год.
Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия за децата, младежта и спорта за заседание проведено на 16.04.2024 год.

Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия за децата, младежта и спорта за заседание проведено на 19.03.2024 год.

Дневен ред, материали и протоколи на Постоянна комисия за децата, младежта и спорта за заседание проведено на 13.02.2024 год.