Проекти за нормативни актове - 2017 г.

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за притежаване, отглеждане, контрол и регистрация на животни на територията на община Сливен на Стефан Радев - Кмет на Община Сливен


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на Община Сливен от Кръстинка Дечева - общински съветник:


Проект на Наредба за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на град Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:


Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Земеделие, гори и водни ресурси" Община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 13:36:05, размер на файла: 386.16kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 03 ноември 2017 г., 13:36:19, размер на файла: 333.96kB ]

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за устройство и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване" от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:


Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Общински пазари" – бюджетна дейност към Община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 23 октомври 2017 г., 13:54:27, размер на файла: 117.19kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 23 октомври 2017 г., 13:54:32, размер на файла: 106.79kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 04 октомври 2017 г., 15:15:40, размер на файла: 226.48kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 04 октомври 2017 г., 15:15:43, размер на файла: 106.69kB ]

Проект на Наредба за допълнение на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Сливен, приета с Реш. № 599/30.03.2017 год. от Соня Келеведжиева - общински съветник:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 14:07:20, размер на файла: 226.48kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 27 септември 2017 г., 14:07:33, размер на файла: 106.69kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 13:58:35, размер на файла: 206.26kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 29 август 2017 г., 13:58:41, размер на файла: 209.03kB ]

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:


Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:23:11, размер на файла: 443.62kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 25 август 2017 г., 14:23:16, размер на файла: 334.28kB ]
 • Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване" към Община Сливен:
 • Справка за получените становища и предложения
  [ Дата на публикуване: 29 септември 2017 г., 14:06:22, размер на файла: 3.26MB ]
 • Приложение към справката
  [ Дата на публикуване: 29 септември 2017 г., 14:07:25, размер на файла: 3.78MB ]

Проект на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на Община Сливен от Мариета Петкова - общински съветник:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 24 август 2017 г., 13:17:21, размер на файла: 305.80kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 24 август 2017 г., 13:17:25, размер на файла: 314.31kB ]

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за базисните пазарни цени на общинските жилища и базисните наемни цени на нежилищните недвижими имоти на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 18 август 2017 г., 14:23:33, размер на файла: 517.97kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 18 август 2017 г., 14:23:38, размер на файла: 334.25kB ]

Проект на наредба за осигуряване пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 30 юни 2017 г., 15:23:05, размер на файла: 204.48kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 30 юни 2017 г., 15:23:12, размер на файла: 92.37kB ]

Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Озеленяване" към Община Сливен:

 • Проект
  [ Дата на публикуване: 28 юни 2017 г., 13:37:46, размер на файла: 359.97kB ]
 • Мотиви
  [ Дата на публикуване: 28 юни 2017 г., 13:37:56, размер на файла: 333.58kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2017 г., 15:14:31, размер на файла: 133.75kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране на моторни превозни средства на територията на община Сливен (приета с Решение № 411/29.09.2016 г..; изм. и доп. с Решение № 484/ 16.12.2016 г.)
[ Дата на публикуване: 26 май 2017 г., 15:15:02, размер на файла: 130.89kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 април 2017 г., 14:35:27, размер на файла: 136.44kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Проект на Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие "Градска мобилност"
[ Дата на публикуване: 18 април 2017 г., 13:55:53, размер на файла: 286.41kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 март 2017 г., 15:26:17, размер на файла: 163.27kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно създаване на Общинско предприятие "Озеленяване" и приемане на Правилник за дейността му
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2017 г., 15:03:49, размер на файла: 262.29kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 февраури 2017 г., 15:04:10, размер на файла: 137.46kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Общ
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2017 г., 15:12:36, размер на файла: 160.00kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2017 г., 12:36:17, размер на файла: 198.86kB ]

Предложение от Стефан Радев - кмет на Община Сливен относно приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
[ Дата на публикуване: 30 януари 2017 г., 14:19:47, размер на файла: 211.73kB ]

Предложение от Стефан Радев - Кмет на Община Сливен относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 януари 2017 г., 15:11:30, размер на файла: 307.07kB ]